sven

Ett möte mellan vård och design

Välkommen till Experio Lab Sverige. Vi är en samverkan av flera regioner runt om i landet. Tillsammans med medarbetare i vården, patienter och närstående utformar vi vårdtjänster som skapar värde i människors vardag.

Vår filosofi

Nyfikenhet och empati för människors vardag. Mod att drömma om en bättre framtid. Samskapande för att göra något åt det.

Aktuellt från Experio Lab

04
maj

Ett år med Hälsolabb. Vad har vi lärt oss?

Efter ett år med Hälsolabb har vi tagit fram lägesrapporten Hälsolabb – en arena för lärande och experimenterande i omställningen till Nära vård.

I samband med rapportsläppet genomfördes den 26/4 ett webbseminarium om vad som gjorts under det första året. Webbseminariet går att se i efterhand härLäs mer

26
apr

Lägesrapport efter ett år med Hälsolabb

Hälsolabb – en arena för lärande och experimenterande i omställningen till Nära vård En lägesrapport

Experio Lab har sedan ett år tillsammans med SKR, Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads Universitet och design vid Linköpings Universitet drivit Hälsolabb – en arena för lärande och experimenterande som ska stödja omställningen till Nära vård.

Efter detta första år har en lägesrapport tagits fram som redogör för vad som gjorts hittills men också tar sikte framåt.

Under året har vi:

  • utvecklat nya metoder och arbetssätt i tre piloter i samverkan med kommuner och regioner.
  • deltagit i ett unikt samarbete med den statliga Samsjuklighetsutredningen för att ta fram ny policy där både lokal, regional och nationell nivå samverkat och där arbetet utgått från användarnas behov och resurser.
  • arbetat med att utveckla uppföljningsmetoder om vad som är värdeskapande och viktigt för patienter, brukare och invånare.

Läs mer i lägesrapporten Hälsolabb – en arena för lärande och experimenterande i omställningen till Nära vård

04
mar

Resultat och analys av workshop om samsjuklighet

Nu har resultatet och erfarenheterna från workshopen i januari sammanställts och analyserats. Ett par övergripande slutsatser är:

  • Diskussionerna centrerade i huvudsak kring arbetssätt, organisation och kultur i det lokala och regionala snarare än hinder från den nationella nivån, t.ex. lagstiftning.
  • Målbilderna som beskriver behov och önskemål hos patienter och brukare bekräftades av deltagarna, och man uttryckte att många av målen inte är uppfyllda idag.
  • Det är tydligt att kultur och normer kring personer med beroende och missbruk påverkar både bemötandet och organisationen runt målgruppen.

Läs mer

02
jan

Experio Lab, SKR och Samsjuklighetsutredningen anordnar gemensam workshop

Vård och stöd för personer som både har beroende och psykisk ohälsa behöver bli mer samordnad och personcentrerad. Tio målbilder som beskriver hur patienter och brukare önskar att vården och socialtjänsten bör fungera har tagits fram och nu genomförs en workshop med nationella, regionala och kommunala aktörer.

Experio Lab, genom arbetet Hälsolabb, samarbetar med den statliga Samsjuklighetsutredningen som har regeringens uppdrag att ta fram förslag för en mer samordnad och personcentrerad vård och stöd för personer som både har beroende och psykisk ohälsa. Experio Lab har tillsammans med utredningen genomfört djupintervjuer och workshops med personer med egen erfarenhet av samsjuklighet, och deras anhöriga. Läs mer

20
dec

Experio Lab presenterar stolt Experio Seminars!

Med Experio Seminars vill vi skapa en nationell arena för lärande, ömsesidigt utbyte och nätverkande mellan akademi och profession där vi tillsammans skapar kollektiv kunskap.

Nationella och internationella forskare bjuds in för att presentera aktuell forskning kopplat till tjänstedesign, tjänstelogik och användardrivna tjänster inom offentlig sektor.

Mer information och alla vårens forskningsfrukostar.