sven

Ett möte mellan vård och design

Välkommen till Experio Lab Sverige. Vi är en samverkan av flera regioner runt om i landet. Tillsammans med medarbetare i vården, patienter och närstående utformar vi vårdtjänster som skapar värde i människors vardag.

Vår filosofi

Nyfikenhet och empati för människors vardag. Mod att drömma om en bättre framtid. Samskapande för att göra något åt det.

Aktuellt från Experio Lab

04
mar

Resultat och analys av workshop om samsjuklighet

Nu har resultatet och erfarenheterna från workshopen i januari sammanställts och analyserats. Ett par övergripande slutsatser är:

  • Diskussionerna centrerade i huvudsak kring arbetssätt, organisation och kultur i det lokala och regionala snarare än hinder från den nationella nivån, t.ex. lagstiftning.
  • Målbilderna som beskriver behov och önskemål hos patienter och brukare bekräftades av deltagarna, och man uttryckte att många av målen inte är uppfyllda idag.
  • Det är tydligt att kultur och normer kring personer med beroende och missbruk påverkar både bemötandet och organisationen runt målgruppen.

Läs mer

02
jan

Experio Lab, SKR och Samsjuklighetsutredningen anordnar gemensam workshop

Vård och stöd för personer som både har beroende och psykisk ohälsa behöver bli mer samordnad och personcentrerad. Tio målbilder som beskriver hur patienter och brukare önskar att vården och socialtjänsten bör fungera har tagits fram och nu genomförs en workshop med nationella, regionala och kommunala aktörer.

Experio Lab, genom arbetet Hälsolabb, samarbetar med den statliga Samsjuklighetsutredningen som har regeringens uppdrag att ta fram förslag för en mer samordnad och personcentrerad vård och stöd för personer som både har beroende och psykisk ohälsa. Experio Lab har tillsammans med utredningen genomfört djupintervjuer och workshops med personer med egen erfarenhet av samsjuklighet, och deras anhöriga. Läs mer

20
dec

Experio Lab presenterar stolt Experio Seminars!

Med Experio Seminars vill vi skapa en nationell arena för lärande, ömsesidigt utbyte och nätverkande mellan akademi och profession där vi tillsammans skapar kollektiv kunskap.

Nationella och internationella forskare bjuds in för att presentera aktuell forskning kopplat till tjänstedesign, tjänstelogik och användardrivna tjänster inom offentlig sektor.

Mer information och alla vårens forskningsfrukostar.

20
jan

Relation, transformation och motstånd – En genomlysning av Experio Labs sex första år

Experio Lab är ett nätverk av labbmiljöer som startade i Värmland 2013, och som nu finns i åtta regioner runt om i landet. Medarbetarna i labbmiljöerna arbetar för att skapa hälso- och sjukvårdstjänster som i högre utsträckning utgår från patienternas behov och erfarenheter. Man använder ett experimenterande och utforskande arbetssätt för att tillsammans med patienter och medarbetare i vården samskapa lösningar och nya kunskaper och insikter.

Vad kan man lära sig av ett utvecklingsarbete som på många sätt utmanar det sätt som hälso- och sjukvården fungerar på idag? Vad har Experio Lab bidragit med och uppnått? För att svara på dessa frågor har en genomlysning av Experio Labs arbete genomförts – resultatet finner du rapporten Relation, transformation och motstånd. Här beskriver vi hur Experio Lab har växt fram, utmaningar och framgångar i arbetet och resultat hittills. I rapporten presenteras också tankar om hur Experio Lab bör utvecklas framöver.

Läs mer