Relation, transformation och motstånd – En genomlysning av Experio Labs sex första år

Experio Lab är ett nätverk av labbmiljöer som startade i Värmland 2013, och som nu finns i åtta regioner runt om i landet. Medarbetarna i labbmiljöerna arbetar för att skapa hälso- och sjukvårdstjänster som i högre utsträckning utgår från patienternas behov och erfarenheter. Man använder ett experimenterande och utforskande arbetssätt för att tillsammans med patienter och medarbetare i vården samskapa lösningar och nya kunskaper och insikter.

Vad kan man lära sig av ett utvecklingsarbete som på många sätt utmanar det sätt som hälso- och sjukvården fungerar på idag? Vad har Experio Lab bidragit med och uppnått? För att svara på dessa frågor har en genomlysning av Experio Labs arbete genomförts – resultatet finner du rapporten Relation, transformation och motstånd. Här beskriver vi hur Experio Lab har växt fram, utmaningar och framgångar i arbetet och resultat hittills. I rapporten presenteras också tankar om hur Experio Lab bör utvecklas framöver.

Arbetet har till stor del bestått av intervjuer med personer som arbetar i de olika labben och deras chefer på olika nivåer, samt med ett antal beslutsfattare på policynivå. Kajsa Westling – med lång erfarenhet av utredning och analys i hälso- och sjukvården, bland annat från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och från Regeringskansliet – har varit ansvarig för arbetet. Katarina Wetter Edman, forskningsledare FoU Sörmland och Eva-Karin Anderman har även bidragit med texter.

Presentationsstöd från den 22 januari 2020

Presentation av rapporten från den 22 januari 2020