Hälsolabb har bidragit till Utredningen om en äldreomsorgslag
Hälsolabb har samarbetat med den statliga Utredningen om en äldreomsorgslag och medicinsk kompetens i kommunerna som överlämnade sitt betänkande till socialdepartementet i juni. Arbetet är den del av Experio Labs utveckling av systemdesignmetoder med fokus på policy, där vi undersöker behov och resurser hos användare och förutsättningar, hinder och möjliggörande faktorer hos olika systemaktörer. Till exempel vill vi förstå vardagen och förutsättningar hos medarbetare som jobbar nära patienter och brukare. Vi testar även tidiga prototyper av policyförslag för att förstå hur det skulle fungera i verkligheten, ur olika aktörers perspektiv.

Tillsammans med utredningen har vi har genom intervjuer och workshops med äldre och anhöriga kartlagt erfarenheter av insatser från äldreomsorgen samt vilka värden de önskar att äldreomsorgen ska skapa. Det handlar till exempel om att bli sedd som en person och få stöd utifrån sina behov och resurser, och att ha en meningsfull vardag och möjlighet till social gemenskap. Vi har även validerat och vidareutveckling dessa värden från äldre och anhöriga med medarbetare i äldreomsorgen från tre piloter i Örebro, Värmland och Kronoberg. På så sätt har vi skapat förståelse för den lokala kontexten och medarbetarnas förutsättningar. I ett tredje steg har vi testat utredningens preliminära förslag tillsammans med chefer och ledare från kommun och region, anhörigrepresentanter och myndighetsaktörer, genom diskussioner av prototyper.

Presentation som beskriver arbetet (pdf)

Utredningens betänkande SOU 2022:41 – Regeringen.se

Arbetsprocessen

Förberedelser. Förstå utmaningen, kartlägga systemet, skapa en process, bjuda in målgrupp och aktörer och delta i processen.
Steg 1. Ta fram värden med erfarenhetsexperter genom djupintervjuer och workshops.
Steg 2. Validering och vidareutveckling av värden från äldre och anhöriga med medarbetare i verksamheter, samt skapa förståelse för den lokala kontexten och för den nationella vård och omsorgsplanen.
Steg 3. Testa utredningens förslag genom prototyper. Hänsyn tas även till styrnings-, lednings-, uppföljningsperspektiv samt myndigheternas tillsynsperspektiv.