sv

Hälsolabb

En arena för lärande och experimenterande för omställning till Nära vård.

Experio Lab bedriver tillsammans med SKR, Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads Universitet, design vid Linköpings Universitet ett arbete som går under namnet Hälsolabb. Syftet är att skapa en arena för lärande och experimenterande som ska stödja omställningen till Nära vård. Tillsammans med regioner och kommuner byggs kapacitet för att jobba med komplexa utmaningar kopplade till Nära vård, med utgångspunkt i invånares, patienters och brukares behov och resurser. Arbetet fokuserar på görande men också på utveckling av styrning och ledning, policy och kultur som kan stödja omställningen, och då speciellt i gränslandet mellan region och kommun.

I Hälsolabbet kan regioner och kommuner utforska nya arbetssätt och nya former för styrning och ledning.

 

Vi arbetar tillsammans med tre piloter

Arbetet är en del av SKR:s stöd till regioner och kommuner i omställningen till en Nära vård. Tre geografiska områden finns med som piloter; Värmland, Västernorrland och Örebro. Piloterna arbetar med lokala och regionala processer som för närvarande handlar om gemensam utveckling av målbilder för Nära vård, ökad brukarmedverkan och förbättrad samverkan mellan kommun och region i relation till psykisk hälsa och utvecklingen av en mer personcentrerad vård och stöd för personer med både missbruk och psykisk ohälsa (samsjuklighet). Arbetet består även av skapandet av en arena för utvecklingsarbete kring Nära vård, där region, kommun och akademin gemensamt kan arbeta med komplexa utmaningar.

Genom att erbjuda en yta där kommuner och regioner gemensamt arbetar med experimentella metoder – med utgångspunkt i användarnas behov och resurser – kan policylabbet bidra till utvecklingen mot en Nära vård

 

Nya former för policyutveckling – samarbete med Samsjuklighetsutredningen

I Hälsolabb arbetar vi även med att hitta nya sätt att ta fram policy. Utgångspunkten är användarens behov och resurser och vi utvecklar processer där förslag, regler och lagstiftning samskapas på lokal, regional och nationell nivå, tillsammans med användare. Målsättningen är att ta fram policy som på riktigt skapar värde för användare och verksamheter. I det arbetet samarbetar vi med den statliga Samsjuklighetsutredningen. Samarbetet består av tre steg:

  1. Ta fram en målbild tillsammans med patienter, brukare och närstående utifrån deras behov, önskemål och resurser
  2. Diskutera och analysera konsekvenser av målbilden för styrning, ledning och organisation i region och kommun (workshop om detta genomfördes i januari)
  3. Testa utredningens förslag genom prototyper tillsammans med patienter, brukare och medarbetare och chefer från regioner och kommuner

Utveckla nya sätt att förstå och mäta omställningen till en Nära vård ur invånarperspektiv

Vi arbetar dessutom med att finna former för att mäta sådant som är viktigt för patienter och brukare, och som skapar värde i deras liv, när det gäller omställningen till en Nära vård. De mått och indikatorer som finns i våra system idag har i många fall ett organisatoriskt perspektiv, och patienter, brukare och närstående har ofta inte involverats i framtagandet. För att fånga det som är värdeskapande för patienter och brukare samarbetar vi med sex regioner, kommuner och samordningsförbund som gör intervjuer med olika målgrupper som har kontakter med både region och kommun. Insikter från intervjuerna, tillsammans med tidigare arbeten kring exempelvis personcentrering, kommer analyseras och ett antal områden identifieras som beskriver vad som är viktigt för patienter och brukare i en Nära vård. Arbetet kommer att publiceras i en rapport i april.

Rapport maj -21

Värde för vem? Ett tjänstelogiskt perspektiv på invånarens värdeskapande i hälso-, sjukvård och socialtjänst

Rapport april -21 

Lägesrapport efter ett år med Hälsolabb

Vill du veta mer om arbetet i Hälsolabb eller är nyfiken på att delta? Hör av dig!

 

Kajsa Westling

Kajsa Westling, projektledare Hälsolabb
e-post: kajsa.westling@experiolab.se
Tfn: 0724 691 636

 

Kalle Pettersson

Kalle Pettersson, projektledare Hälsolabb
e-post: kalle.pettersson@experiolab.se
Tfn: 0724 641 429