Hälsolabb

En arena för lärande och experimenterande för omställning till Nära vård.

Experio Lab driver sedan 2020 Hälsolabb tillsammans med Samhällsnytta och SKR:s programledning för Nära vård. Hälsolabb är en arena för lärande och experimenterande för att stödja omställningen till Nära vård, och är en del av SKR:s stöd till regioner och kommuner. Fokus ligger på att jobba med komplexa utmaningar kopplat till hälsa och omställningen till Nära vård, och bidra med nya metoder och perspektiv när det gäller både styrning och ledning och utvecklingsarbete. Systemdesign, tjänstelogik och ett användardrivet förhållningssätt är centralt i arbetet.

Vi har sedan 2020 jobbat med ett antal utvecklingsområden tillsammans med patienter och brukare, kommuner, regioner, Regeringskansliet med flera.

Systemledarskap för Nära vård

Omställningen till Nära vård kräver ett ledarskap som har förmåga och förutsättningar att ta ett gemensamt ansvar för ett system som levererar en personcentrerad och sammanhållen vård och omsorg. Vi har utforskat vad ett systemledarskap för Nära vård innebär tillsammans med region- och kommundirektörer i Värmland och Västernorrland län. Utifrån det gemensamma arbetet har vi dragit ett antal slutsatser kring vad systemledarskap är, hur det behöver utövas och vilka förutsättningar som krävs. Under 2024 samarbetar vi med två ytterligare län för att fortsätta lärandet.

 Läs mer

Nya former för policyutveckling

Ett fokus i arbetet har varit att utforska samskapade metoder för att ta fram policy med utgångspunkt i användarens behov och resurser. Tillsammans med patienter och brukare, medarbetare och chefer i kommuner och regioner och Regeringskansliet har vi skapat samskapande processer för att ta fram förslag på ny lagstiftning, reformer och regler. Arbetet har skett i samarbete med de statliga utredningarna Samsjuklighetsutredningen och Utredningen om en äldreomsorgslag. Målsättningen har varit att ta fram policy som på riktigt skapar värde för patienter och brukare och verksamheter.

 Läs mer

Utveckla nya sätt att förstå och mäta omställningen till en Nära vård

Vi har arbetat med att finna former för att mäta sådant som är viktigt för patienter och brukare, och som skapar värde i deras liv, när det gäller omställningen till en Nära vård. De mått och indikatorer som finns i våra system idag har i många fall ett organisatoriskt perspektiv, och patienter, brukare och närstående har ofta inte involverats i framtagandet. För att fånga det som är värdeskapande för patienter och brukare har vi samarbetat med regioner, kommuner och samordningsförbund som gjort intervjuer med olika målgrupper med stora behov. Insikter från intervjuerna, tillsammans med tidigare arbeten kring exempelvis personcentrering, har analyserats och ett antal områden identifieras som beskriver vad som är viktigt för patienter och brukare i en Nära vård.
Hälsolabb har även bidragit till SKR:s årsberättelse för Nära vård genom att analysera och förstå omställningens progression ur ett system- och invånarperspektiv. Under hösten 2024 släpps en fördjupad uppföljning av hur omställningsarbetet med Nära vård går.

 Läs mer

Pilotprojekt tillsammans med fyra piloter

Fyra geografiska områden har funnits med som piloter i Hälsolabb; Uppsala, Värmland, Västernorrland och Örebro. Piloterna har tillsammans med Hälsolabb arbetat med gemensamt lärande, lokala och regionala processer för samskapande utveckling av målbilder för Nära vård, ökad brukarmedverkan och förbättrad samverkan mellan kommun och region i relation till psykisk hälsa och utvecklingen av en mer personcentrerad vård och stöd för personer med både missbruk och psykisk ohälsa (samsjuklighet).

 Läs mer

Vill du veta mer om arbetet i Hälsolabb? Hör av dig!