Experio Labs Historia

Sedan starten 2013 etablerade sig Experio Lab på kort tid som en aktör med kunskap om och erfarenheter av hur man kan arbeta med patientens delaktighet i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Det skapade en efterfrågan på Experio Lab som modell för patientinvolvering, design och tjänsteinnovation och som partner i forskningsprojekt, både nationellt och internationellt.

2013
Patientresan blev startskottet för Experio Lab

I oktober 2013 invigdes Experio Lab som en del av landstinget i Värmland, av dåvarande socialminister Göran Hägglund och landstingsdirektör Hans Karlsson. Invigningen skedde i form av en utforskande resa genom vårdens system, för att ur patientens perspektiv se både det som var bra och det som kunde förbättras. Experio Lab kunde startas just i Värmland för att det fanns kompetens och medvetna satsningar inom områdena patientdelaktighet, tjänsteforskning, design och användardriven innovation. Experio Lab får inom landstinget Värmland uppdraget att vara en strategisk resurs för bättre patientdelaktighet. 

2014
Flera regioner ansluter sig och Experio Lab Sverige tar form

Den uppmärksamhet som Experio Labs första projekt genererade samt de nätverk som Experio Lab byggt skapade intresse och vilja till samverkan, och labbmiljöer växte fram i andra regioner. 2017 tog de deltagande regionerna fram ett Letter of Intent som grund för labbmiljöernas samverkan, och Experio Lab Sverige bildades som en koordinerande funktion mellan dem olika labbmiljöerna. År 2020 är Experio Lab en plattform eller ett nätverk med inbäddade labbmiljöer i åtta regioner. Varje region finansierar sin egen labbmiljö, och dessa samverkar med varandra och delar erfarenheter, metoder och kunskap i det nationella nätverket Experio Lab Sverige. 

2015
Experio Lab som nav för nationella projekt och forskning

Uppmärksamheten och samverkan med andra regioner gjorde det även möjligt att genomföra nationella projekt, exempelvis Kroniskt engagerad tillsammans med landstinget i Sörmland, med finansiering från Socialdepartementet. 2015 beviljades Experio Lab finansiering från EU:s forskningsprogram Horisont 2020, som partner i plattformen Service Design for Innovation (SDIN). Tillsammans med fem europeiska universitet utbildade Experio Lab 9 doktorander och utvecklade ny kunskap inom fältet design och tjänsteinnovation. 

2020
Nästa steg mot ett nationellt policy labb

2020 genomförs en genomlysning av Experio Lab och en sammanställning av vad Experio Lab bidragit med sedan starten 2013. Här föreslås att Experio Lab tar nästa steg i sin utveckling, och tar initiativ till ett nationellt policylabb. Här kan regioner, kommuner, myndigheter och andra aktörer som bidrar till individers hälsa kan samlas i designdrivna processer. Policylabbet ska inte främst arbeta med att ta fram nya tjänster utan driva ett utforskande arbete utifrån användarnas behov, som omfattar policy, kultur, styrning och ledning såväl som görande i verksamheterna. 

2020 initierar Experio Lab tillsammans med SKR, Karlstads och Linköpings universitet Hälsolabb, en arena för lärande och experimenterande som ska stödja omställningen till Nära vård. Regioner och kommuner i Uppsala, Värmland, Västernorrland och Örebro finns med som piloter och ett samarbete med den statliga utredningen Samsjuklighetsutredningen inleds. Tillsammans utforskas nya sätt att ta fram policy som utgår från användarnas behov, erfarenheter och resurser och som samskapas med alla aktörer i systemet som finns runt användaren. 

2021
Tillsammans med CTF skapas en mötesplats för komplexa samhällsutmaningar

Under 2021 tar Experio Lab tillsammans med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet initiativet till att starta Samhällsnytta – en nationell mötesplats för aktörer på olika nivåer i samhällsbygget, som behöver nya former för att arbeta tillsammans för att lösa dagens samhällsutmaningar. Tillsammans med forskare från CTF samarbetar designers i Experio Lab med Regeringskansliet, myndigheter, regioner och kommuner och för att med hjälp av tjänstelogik och systemdesign bidra till att lösa komplexa samhällsutmaningar. 

2023
Ett nationellt kompetenscentrum för design i offentlig sektor

2023 har Experio Lab utvecklats till ett kompetenscentrum för design i offentlig sektor. En mötesplats för individer, offentliga organisationer och forskare som bygger egen förmåga, utbyter erfarenheter, samverkar och gemensamt bygger kunskap kring design, tjänsteinnovation och användardriven utveckling i välfärden. 

Kontakt

Tomas Edman

Tomas Edman

Initiativtagare Experio Lab, koordinator