sven

Om oss

Experio Lab arbetar med designmetoder för att tillsammans med medarbetare i vården, patienter och närstående utforma offentliga tjänster som skapar värde i människors vardag. Arbetet består av att introducera nya förhållningssätt, verktyg och metoder som har sitt ursprung i design, användarcentrering och ett tjänstelogiskt perspektiv.

”I samverkan vill vi stödja och skapa förutsättningar för en användardriven utveckling och transformation av hälso- och sjukvårdssystemet. Vi utvecklar interregional samverkan inom tjänsteinnovation, användarinvolvering och design.”

 
Experio Lab samverkar med olika regioner som vill utveckla sin förmåga till användardriven utveckling med tjänstedesign som metod och förhållningssätt. Visionen utgår från en vilja att möta de utmaningar och behov av utveckling och transformation som hälso- och sjukvården står inför.

Alla parterna utvecklar egen kapacitet och förmåga genom inbäddade labb i vårdens egna verksamheter. Tillsammans utvecklar vi kunskap, delar metoder och resurser samt samverkar inom följande områden:

  • att utveckla kompetens och förmåga att använda design inom hälso- och sjukvården.
  • att arbeta för spridning av innovationer, arbetssätt, metoder och verktyg.
  • att implementera och stödja forskning.
  • att öppna upp för samverkan med andra aktörer.

Sedan 2020 driver Experio Lab även det nationella projektet Hälsolabb tillsammans med aktörer på olika nivåer. Fokus är att utveckla metoder och arbetssätt för användardriven policydesign. Ett exempel är vårt samarbete med den statliga Samsjuklighetsutredningen där tre regioner, ett stort antal kommuner, gemensamt utforskat systemhinder för en mer personcentrerad vård och socialtjänst för personer med missbruk och psykisk ohälsa. Resultatet ligger till grund för förslag på ny lagstiftning inom området.

Experio Lab startades i Värmland 2013 och var ett resultat av att det i regionen fanns kompetens och medvetna satsningar inom de fyra områdena patientdelaktighet, tjänsteforskning, design och användardriven innovation.

Kontakt

Elin Hedbrandh

Elin Hedbrandh

Koordinator
Tomas Edman

Tomas Edman

Initiativtagare Experio Lab, koordinator
Kajsa Westling

Kajsa Westling

Projektledare, Senior policy designer
Kalle Petterson

Kalle Pettersson

Projektledare, Senior policy designer

Matilda Legeby

Projektledare, Senior designstrateg

Vår historia

Hösten 2013 invigde Landstinget i Värmland Experio Lab. Startskottet var det Vinnova-finansierade projektet Testbädd patientnära tjänsteinnovation som pågick från 2013 till 2016. Uppdraget var att skapa ett möte mellan vård och design och att utveckla en plattform för innovation, forskning och utveckling.

Experio Lab etablerade sig på kort tid som en aktör med kunskap om och erfarenheter av hur man kan arbeta med patientens delaktighet i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Det skapade en efterfrågan på Experio Lab som modell för patientinvolvering, design och tjänsteinnovation och som partner i forskningsprojekt, både nationellt och internationellt.

Experio Lab har drivit ett utvecklingsarbete som på många sätt utmanar det sätt som hälso- och sjukvården har fungerat på. Vad Experio Lab bidragit med och uppnått under sina sex första år har sammanställts i rapporten Relation, transformation och motstånd (2020), som beskriver utmaningar och framgångar i arbetet. I rapporten presenteras också tankar om hur Experio Lab bör utvecklas framöver.