sven

Om oss

Experio Lab Sverige är en samverkan mellan olika landsting och regioner som vill utveckla sin förmåga till användardriven utveckling med tjänstedesign som metod och förhållningssätt. Visionen utgår från en vilja att möta de utmaningar och behov av utveckling och transformation som hälso- och sjukvården står inför.

Sedan Experio Lab startade i Landstinget i Värmland 2013 har en interregional samverkan utvecklats mellan flera andra landsting och regioner som vill verka i samma riktning. I samverkan ingår idag även Region Västernorrland, Landstinget Sörmland, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting, Landstinget i Kalmar län och Region Norrbotten. Satsningen koordineras av Landstinget i Värmland och deltagandet bygger på ett beslut i respektive organisations ledning att enskilt och i samverkan verka för en användardriven utveckling av verksamheten.

Alla parterna utvecklar egen kapacitet och förmåga genom inbäddade labb i vårdens egna verksamheter. Tillsammans utvecklar vi kunskap, delar metoder och resurser samt samverkar inom följande områden:

  • att utveckla kompetens och förmåga att använda design inom hälso- och sjukvården.
  • att arbeta för spridning av innovationer, arbetssätt, metoder och verktyg.
  • att implementera och stödja forskning.
  • att öppna upp för samverkan med andra aktörer.

Kontakt

Tomas Edman

Koordinator Experio Lab
Kajsa Westling

Kajsa Westling

Projektledare Experio Lab
Kalle Petterson

Kalle Pettersson

Projektledare Experio Lab

Vår historia

Hösten 2013 invigde Landstinget i Värmland Experio Lab. Startskottet var det Vinnova-finansierade projektet Testbädd patientnära tjänsteinnovation som pågick från 2013 till 2016. Uppdraget var att skapa ett möte mellan vård och design och att utveckla en plattform för innovation, forskning och utveckling.

Experio Lab etablerade sig på kort tid som en aktör med kunskap om och erfarenheter av hur man kan arbeta med patientens delaktighet i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Det skapade en efterfrågan på Experio Lab som modell för patientinvolvering, design och tjänsteinnovation och som partner i forskningsprojekt, både nationellt och internationellt.