Publikationer

På Experio Lab vinner vi insikter genom design. Våra publikationer speglar vårt arbete med att använda designmetoder och tjänstedesign för att skapa värde i människors liv. Här hittar du en samling rapporter och projektredogörelser som illustrerar hur vi, i samarbete med en mångfald av aktörer, utforskar och formar offentliga tjänster för framtiden.

Att utöva systemledarskap för Nära vård

För att utforska hur systemledarskap för Nära vård kan utvecklas i praktiken har Samhällsnytta inom ramen för samarbetet Hälsolabb med SKR genomfört ett utforskande arbete med de högsta cheferna i region och kommun i två län. Vi har tillsammans med region- och kommundirektörer i Västernorrland och Värmland försökt förstå hur en systemledning behöver arbeta och vilken roll den bör ha i arbetet med att utveckla Nära vård. Slutsatserna från det arbetet presenterar vi nu i en rapport. Systemledarskap behöver utövas på flera nivåer i vård- och omsorgssystemet, både på verksamhets- och olika ledningsnivåer. Vi har dock i detta arbete fokuserat på den högsta tjänsteledning som har ansvar för helheten och för ett sammanhållet och personcentrerat stöd till länets invånare.

Läs mer

För barn och unga i samhällsvård

Experio Lab har tillsammans med Samhällsnytta spelat en viktig roll i utredningen SOU 2023:66 om samhällsvård för barn och unga, genom att bidra med policydesign och skapa en neutral arena för offentliga aktörer inom samhällsvården. Vi har fokuserat på att förstå och omforma organisatoriska logiker för att prioritera barnens erfarenheter i samhällsvården. Många aktörer, inklusive socialtjänst, skola och polis, deltog i denna process. Utmaningen har varit att tänka nytt och inkludera perspektiv från barn, föräldrar och familjehemsföräldrar för att skapa en mer barncentrerad samhällsvård.

Läs mer

Små steg i omställningen till Nära Vård – Hälsolabb genom ögonen på individer i omställningsarbetet

Under cirka ett och ett halvt års tid har författarna från Mittuniversitet och Linköpings Universitet följt arbetet som bedrivits i tre piloter inom ramen för Hälsolabb. Hälsolabb är ett samarbete mellan Experio Lab, SKR, Karlstads Universitets Samhällsnytta och Linköpings Universitet och syftar till att stödja utvecklingen till en Nära vård. Forskarna har utforskat vad som händer på de olika nivåerna i systemet vid en omställning till Nära vård, och hur design som teori och praktik spelar roll i den omställningen. I rapporten beskrivs paradoxer inom lednings- och styrningsmekanismer, svårigheter med sam­verkan och de krockar som kan uppstå när man arbetar med en ny metod och nya verktyg som inte är kända eller tillämpade i hälso- och sjukvårdsystemet. Men också de små stegens betydelse i transformation, och den frustration som kan upplevas när förändring är trögrörlig.

Läs mer

Systemdesign och öppen policy – inspiration för regioner och kommuner

Inom ramen för arbetet med Hälsolabb har en modell för systemdesign och öppen policy utvecklats i samarbete med fyra statliga utredningar. Modellen gör det möjligt att hitta nya sätt att hantera komplexa samhällsutmaningar och samskapa gemensamma lösningar. Arbetet har utgått från invånarnas behov, erfarenheter och resurser, och förbättringsförslag och ny policy har tagits fram tillsammans med berörda välfärdsaktörer. I rapporten beskrivs modellen för systemdesign och öppen policy och arbetet med de statliga utredningarna, samt ett exempel på hur modellen kan appliceras på kommuners och regioners gemensamma utmaningar, kopplat till invånare med stora och komplexa behov.

Läs mer

Näsåker samskapar – En utvecklande medborgardialog för Nära vård

Den här rapporten beskriver lärdomar från arbetet med att utveckla nya former för medborgardialog i glesbygd kopplat till omställningen till Nära vård. Rapporten bygger på erfarenheter från arbetet Näsåker samskapar, där invånarna i samhället Näsåker tillsammans med region och kommun arbetat med att utveckla Nära vård. Rapporten är framtagen av medarbetare från Sollefteå kommun, Region Västernorrland och Norra sjukvårdsregionförbundet, i samarbete med Experio Lab och Karlstads universitet Samhällsnytta. Västernorrland är en pilot i SKR, Experio Lab, Samhällsnytta och Linköpings Universitets gemensamma utvecklingsarena Hälsolabb.

Läs mer

Ett steg närmare – Insikter och lärdomar om utvecklingsarbete för en Nära vård

Inom ramen för Hälsolabb har vi tagit fram en rapport som beskriver erfarenheter och lärdomar från explorativt utvecklingsarbete för en Nära vård. Designer, verksamhetsutvecklare och processledare i våra fyra piloter Värmland, Örebro, Uppsala och Västernorrland har arbetat med nya arbetssätt och metoder för att stödja utvecklingen mot en Nära vård. Fokus i arbetet har legat på användarcentrering, systemdesign med inkludering av olika aktörer runt användaren, och på utveckling av styrning och ledning. I rapporten kan man läsa om viktiga insikter om utvecklingsarbete för Nära vård och om piloternas arbeten – vi lämnar även ett antal rekommendationer om hur vi får till ett verkningsfullt och användarcentrerat utvecklingsarbete för Nära vård.

Läs mer

Värde för vem? Ett tjänstelogiskt perspektiv på invånarens värdeskapande i hälso-, sjukvård och socialtjänst

Inom ramen för samarbetet Hälsolabb har vi genomfört ett arbete som handlar om att utforska nya sätt att följa upp resultat av olika insatser, där fokus ligger på vad som är viktigt och värdeskapande för patienter, brukare och närstående.

I arbetet har vi haft hjälp av nio kommuner, regioner och samordningsförbund som samlat in befintlig data kring invånares upplevelser av hälso- och sjuk- vård och socialtjänst. Det har även genomförts nya djupintervjuer och en enkätundersökning.

Läs mer

Hälsolabb – en arena för lärande och experimenterande i omställningen till Nära vård

Experio Lab har sedan ett år tillsammans med SKR, Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads Universitet och design vid Linköpings Universitet drivit Hälsolabb – en arena för lärande och experimenterande som ska stödja omställningen till Nära vård.

Efter detta första år har en lägesrapport tagits fram som redogör för vad som gjorts hittills men också tar sikte framåt.

Under året har vi:

  • utvecklat nya metoder och arbetssätt i tre piloter i samverkan med kommuner och regioner.
  • deltagit i ett unikt samarbete med den statliga Samsjuklighetsutredningen för att ta fram ny policy där både lokal, regional och nationell nivå samverkat och där arbetet utgått från användarnas behov och resurser.
  • arbetat med att utveckla uppföljningsmetoder om vad som är värdeskapande och viktigt för patienter, brukare och invånare.

Läs mer

Närmare! – Omställning till en lärande miljö för nära vård

Närmare var ett nationellt behovsdrivet designprojekt under 2019 för att öka lärande och kraft i omställningen till Nära Vård. I sex piloter utforskades hur extern designkompetens kan stärka lokal egen kraft att söka nya sätt att tänka och arbeta, helst i gränslandet mellan region och kommun.

Rapporten sammanfattar lärdomar från projektet och erbjuder insikter och rekommendationer om hur man kan använda design som en drivkraft för innovation och förändring i svensk hälso- och sjukvård. Användarcentrerad design och samarbete är viktigt för att framgångsrikt omstrukturera hälso- och sjukvården mot en mer integrerad och patientcentrerad modell. Genom att undersöka utmaningar och möjligheter i vårdsektorn, understryker rapporten behovet av att omformulera problem och skapa en förändringskultur baserad på tvärdisciplinärt samarbete. Den betonar också betydelsen av att respektera olika perspektiv och erfarenheter inom vård- och omsorgssystemet.

Läs mer

Relation, transformation och motstånd – En genomlysning av Experio Labs sex första år

Experio Lab är ett nätverk av labbmiljöer som startade i Värmland 2013, och som nu finns i åtta regioner runt om i landet. Medarbetarna i labbmiljöerna arbetar för att skapa hälso- och sjukvårdstjänster som i högre utsträckning utgår från patienternas behov och erfarenheter. Man använder ett experimenterande och utforskande arbetssätt för att tillsammans med patienter och medarbetare i vården samskapa lösningar och nya kunskaper och insikter.

Vad kan man lära sig av ett utvecklingsarbete som på många sätt utmanar det sätt som hälso- och sjukvården fungerar på idag? Vad har Experio Lab bidragit med och uppnått? För att svara på dessa frågor har en genomlysning av Experio Labs arbete genomförts – resultatet finner du rapporten Relation, transformation och motstånd. Här beskriver vi hur Experio Lab har växt fram, utmaningar och framgångar i arbetet och resultat hittills. I rapporten presenteras också tankar om hur Experio Lab bör utvecklas framöver.

Läs mer