Resultat och analys av workshop om samsjuklighet

Nu har resultatet och erfarenheterna från workshopen i januari sammanställts och analyserats. Ett par övergripande slutsatser är:

  • Diskussionerna centrerade i huvudsak kring arbetssätt, organisation och kultur i det lokala och regionala snarare än hinder från den nationella nivån, t.ex. lagstiftning.
  • Målbilderna som beskriver behov och önskemål hos patienter och brukare bekräftades av deltagarna, och man uttryckte att många av målen inte är uppfyllda idag.
  • Det är tydligt att kultur och normer kring personer med beroende och missbruk påverkar både bemötandet och organisationen runt målgruppen.

Experio Lab har stöttat Samsjuklighetsutredningen i att ta fram målbilder för hur hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör fungera ur ett patient- och brukarperspektiv för personer med psykisk ohälsa och beroende eller missbruk.

Workshopen genomfördes för att undersöka vilka hinder som står i vägen för att uppnå målbilderna. Fokus låg på att förstå hinder på systemnivå, t.ex. styrning och ledning eller kultur och normer. Ett 90-tal medarbetare deltog, chefer och politiker från regioner och kommuner i Värmland, Västernorrland och Örebro, samt SKR och Samsjuklighetsutredningen (Regeringskansliet).

Arbetet är en del av Hälsolabb – en samverkan mellan Experio Lab, SKR, Karlstads Universitet och Linköpings Universitet för att stötta omställningen till en Nära vård.