Experio LAB Sverige

Design i offentlig sektor

Experio Lab arbetar med offentlig sektor utifrån ett tjänsteperspektiv. Det innebär att vi utgår från att värdet skapas i mötet mellan användaren och tjänsteleverantören, tex sjukvården eller socialtjänsten. Användaren, patienten, brukaren är därför en viktig resurs som behöver tas tillvara både i utvecklingen och användningen av dessa tjänster. Den metod som vi använder för att involvera brukare, patienter, närstående och personal i utveckling av offentliga tjänste är design.

Design förknippas ofta med färg och form men innefattar egentligen mycket mer än så. Ordet design kommer från latin och betyder fritt översatt, att medvetet utforma något. Att utforma något så att det skapar värde och upplevs funktionellt och attraktivt för de som skall använda lösningen, vare sig det är en stol, en hemsida eller ett patient- eller brukarmöte.

Metoden bygger på ett utforskande arbetssätt (även kallat iterativt) för att lösa utmaningar utifrån användarens perspektiv. Fokus är att sätta oss in i användarens situation och behov innan vi beskriver problemet. Utifrån denna kunskap utvecklar vi nya lösningsförslag som vi tidigt testar i liten skala tillsammans med användarna. Det kreativa, samskapande och användarcentrerade arbetssättet hjälper oss att skapa hållbara tjänster och bättre upplevelser.

Förutom att bidra till utvecklingen av nya lösningar och innovationer så har design också visat sig vara betydelsefullt för att få till den kulturförändring som behövs för att transformera våra organisationer. Genom det upplevelsebaserade angreppssättet görs de osynliga strukturerna (normer, regler och roller) som påverkar kulturen i våra organisationer synliga. När de synliggörs blir de lättare att ifrågasätta och vi kan då tillsammans omforma dem utifrån användarens fokus.

Det finns en ökad insikt om att det inom offentlig sektor behövs nya metoder för att utveckla nya lösningar och arbetssätt som utgår från invånares behov och förutsättningar. Vi tror att design kan bidra med detta men att vi samtidigt behöver lära och fortsätta utveckla våra metoder vilket kräver möjligheter för ett utforskande och experimenterande arbetssätt.

I vårt arbete försöker vi skapa frizoner där det finns utrymme att experimentera och lära. I vårt designarbete deltar patienter, närstående, medarbetare, chefer, tjänstemän och politiker på jämlika villkor. Med hjälp av designmetoder identifierar vi det viktigaste behovet, visualiserar vår kunskap och på ett lärande sätt experimenterar vi oss fram till den bästa lösningen.