Experio Lab, SKR och Samsjuklighetsutredningen anordnar gemensam workshop

Vård och stöd för personer som både har beroende och psykisk ohälsa behöver bli mer samordnad och personcentrerad. Tio målbilder som beskriver hur patienter och brukare önskar att vården och socialtjänsten bör fungera har tagits fram och nu genomförs en workshop med nationella, regionala och kommunala aktörer.

Experio Lab, genom arbetet Hälsolabb, samarbetar med den statliga Samsjuklighetsutredningen som har regeringens uppdrag att ta fram förslag för en mer samordnad och personcentrerad vård och stöd för personer som både har beroende och psykisk ohälsa. Experio Lab har tillsammans med utredningen genomfört djupintervjuer och workshops med personer med egen erfarenhet av samsjuklighet, och deras anhöriga. Arbetet har resulterat i tio målbilder som beskriver hur patienter och brukare önskar att vården och socialtjänsten bör fungera.

Tio målbilder och samarbete över flera nivåer ska ge mer samordnad och personcentrerad vård och stöd

Målbilderna är i fokus för den workshop som Experio Lab, SKR och Samsjuklighetsutredningen anordnar 14 januari, som genomförs både på nationell nivå och regionalt med tre parallella workshops i Värmland, Västernorrland och Örebro. Syftet är att diskutera vilka förändringar som krävs när det gäller styrning, ledning och organisation för att möjliggöra målbilderna från patienter och brukare. Chefer och medarbetare från regioner och kommuner, medarbetare från SKR och från Samsjuklighetsutredningen deltar i workshopen i en gemensam dialog. Resultaten från workshopen blir ett viktigt underlag för Samsjuklighetsutredningens förslag och starten på ett arbete i kommuner och regioner för att förbättra vården och stödet till personer med samsjuklighet.

Vad är Hälsolabb?

Experio Lab bedriver tillsammans med SKR, Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads Universitet, design vid Linköpings Universitet och Helsingborgs stad ett arbete som går under namnet Hälsolabb. Syftet är att skapa en arena för lärande och experimentering som ska stödja omställningen till Nära vård. Tillsammans med regioner och kommuner byggs kapacitet för att jobba med komplexa utmaningar kopplade till Nära vård, med utgångspunkt i invånares, patienters och brukares behov och resurser. Arbetet fokuserar på görande men också på utveckling av styrning och ledning, policy och kultur som kan stödja omställningen, och då speciellt i gränslandet mellan region och kommun. Arbetet är en del av SKR:s stöd till regioner och kommuner i omställningen till en Nära vård. Tre geografiska områden finns med som piloter; Värmland, Västernorrland och Örebro.

Vill du veta mer om arbetet i Hälsolabb, eller samarbetet med Samsjuklighetsutredningen. Hör av dig till Kajsa Westling, projektledare Hälsolabb på kajsa.westling@experiolab.se eller 072-469 16 36.

Målbilder för vård och stöd ur ett patient- och brukarperspektiv

Tidig hjälp med psykisk ohälsa och missbruk
Stöd och vård som är lätt att hitta, komma i kontakt med och som är tillgänglig när jag behöver den
Tillgång till fungerande behandling och möjlighet att välja utifrån det som passar mig
Stöd och vård som hänger ihop som en helhet
Inte bli utestängd från stöd och vård utan få hjälp med både beroende och psykisk ohälsa
Bli lyssnad på, få förståelse och bli behandlad med samma respekt som andra
Bli stärkt i min egen förmåga att hantera min situation
En fungerande vardag och ett meningsfullt sammanhang
En person som jag kan lita på och som följer med i hela processen
Att vården och omsorgen lyssnar på, involverar och ger stöd till mitt nätverk