Att utöva systemledarskap för Nära vård

För att utforska hur systemledarskap för Nära vård kan utvecklas i praktiken har Samhällsnytta inom ramen för samarbetet Hälsolabb med SKR genomfört ett utforskande arbete med de högsta cheferna i region och kommun i två län. Vi har tillsammans med region- och kommundirektörer i Västernorrland och Värmland försökt förstå hur en systemledning behöver arbeta och vilken roll den bör ha i arbetet med att utveckla Nära vård. Slutsatserna från det arbetet presenterar vi nu i en rapport. Systemledarskap behöver utövas på flera nivåer i vård- och omsorgssystemet, både på verksamhets- och olika ledningsnivåer. Vi har dock i detta arbete fokuserat på den högsta tjänsteledning som har ansvar för helheten och för ett sammanhållet och personcentrerat stöd till länets invånare.

På SKR:s hemsida finns även stöd för lednings- eller samverkansgrupper som vill utveckla sitt systemledarskap

Att utöva systemledarskap för Nära vård

Ledarskapsstöd | SKR