sv
Inom ramen för Hälsolabb och i samarbete med orten Näsåker, Sollefteå kommun och Region Västernorrland bjuder Experio Lab in till Experio Showcase den 31 januari med ett lokalt förankrat tema och workshopinslag. Vi kommer att få höra Hans Abrahamsson är freds- och utvecklingsforskare från Göteborgs universitet och som har ett förflutet som gästprofessor vid Globala politiska...
Read More
Inom ramen för Hälsolabb vidgas nu samarbetet ytterligare. Samverkansprojektet System- och innovationslabb som drivs av Region Uppsala, länets kommuner och Uppsala universitet går med i Hälsolabb för erfarenhetsutbyte och utveckling tillsammans med de andra piloterna. Systeminnovationslabbet syftar till att utveckla metoder och modeller för att hantera komplexa utvecklingsområden där flera organisationer är involverade. Många utmaningar...
Read More
Med Experio Seminars vill vi skapa en nationell arena för lärande, ömsesidigt utbyte och nätverkande mellan akademi och profession där vi tillsammans skapar kollektiv kunskap. Tredje fredagen varje månad bjuder Experio Lab in till digitala forskningsfrukostar där nationella och internationella forskare bjuds in för att presentera aktuell forskning kopplat till tjänstedesign, tjänstelogik och användardrivna tjänster...
Read More
Som utvecklingsledare och utvecklingsstrateger inom Region Kronoberg startade Lone Larsen och Therese Råberg upp ett utvecklingsarbete i deras befintliga sfärer. Hur man tar sig an de stora samhällsutmaningar vi står inför är något som formuleras gång på gång vare sig det rör sig om en åldrande befolkning, ökad psykisk ohälsa, fler blir överviktiga och rör...
Read More
Inom ramen för samarbetet Hälsolabb har vi genomfört ett arbete som handlar om att utforska nya sätt att följa upp resultat av olika insatser, där fokus ligger på vad som är viktigt och värdeskapande för patienter, brukare och närstående. I arbetet har vi haft hjälp av nio kommuner, regioner och samordningsförbund som samlat in befintlig...
Read More
Efter ett år med Hälsolabb har vi tagit fram lägesrapporten Hälsolabb – en arena för lärande och experimenterande i omställningen till Nära vård. I samband med rapportsläppet genomfördes den 26/4 ett webbseminarium om vad som gjorts under det första året. Webbseminariet går att se i efterhand här
Read More
Experio Lab har sedan ett år tillsammans med SKR, Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads Universitet och design vid Linköpings Universitet drivit Hälsolabb – en arena för lärande och experimenterande som ska stödja omställningen till Nära vård. Efter detta första år har en lägesrapport tagits fram som redogör för vad som gjorts hittills men också...
Read More
Nu har resultatet och erfarenheterna från workshopen i januari sammanställts och analyserats. Ett par övergripande slutsatser är: Diskussionerna centrerade i huvudsak kring arbetssätt, organisation och kultur i det lokala och regionala snarare än hinder från den nationella nivån, t.ex. lagstiftning. Målbilderna som beskriver behov och önskemål hos patienter och brukare bekräftades av deltagarna, och man...
Read More
Vård och stöd för personer som både har beroende och psykisk ohälsa behöver bli mer samordnad och personcentrerad. Tio målbilder som beskriver hur patienter och brukare önskar att vården och socialtjänsten bör fungera har tagits fram och nu genomförs en workshop med nationella, regionala och kommunala aktörer. Experio Lab, genom arbetet Hälsolabb, samarbetar med den...
Read More
1 2