sv
Som utvecklingsledare och utvecklingsstrateger inom Region Kronoberg startade Lone Larsen och Therese Råberg upp ett utvecklingsarbete i deras befintliga sfärer. Hur man tar sig an de stora samhällsutmaningar vi står inför är något som formuleras gång på gång vare sig det rör sig om en åldrande befolkning, ökad psykisk ohälsa, fler blir överviktiga och rör...
Read More
Inom ramen för samarbetet Hälsolabb har vi genomfört ett arbete som handlar om att utforska nya sätt att följa upp resultat av olika insatser, där fokus ligger på vad som är viktigt och värdeskapande för patienter, brukare och närstående. I arbetet har vi haft hjälp av nio kommuner, regioner och samordningsförbund som samlat in befintlig...
Read More
Efter ett år med Hälsolabb har vi tagit fram lägesrapporten Hälsolabb – en arena för lärande och experimenterande i omställningen till Nära vård. I samband med rapportsläppet genomfördes den 26/4 ett webbseminarium om vad som gjorts under det första året. Webbseminariet går att se i efterhand här
Read More
Experio Lab har sedan ett år tillsammans med SKR, Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads Universitet och design vid Linköpings Universitet drivit Hälsolabb – en arena för lärande och experimenterande som ska stödja omställningen till Nära vård. Efter detta första år har en lägesrapport tagits fram som redogör för vad som gjorts hittills men också...
Read More
Nu har resultatet och erfarenheterna från workshopen i januari sammanställts och analyserats. Ett par övergripande slutsatser är: Diskussionerna centrerade i huvudsak kring arbetssätt, organisation och kultur i det lokala och regionala snarare än hinder från den nationella nivån, t.ex. lagstiftning. Målbilderna som beskriver behov och önskemål hos patienter och brukare bekräftades av deltagarna, och man...
Read More
Vård och stöd för personer som både har beroende och psykisk ohälsa behöver bli mer samordnad och personcentrerad. Tio målbilder som beskriver hur patienter och brukare önskar att vården och socialtjänsten bör fungera har tagits fram och nu genomförs en workshop med nationella, regionala och kommunala aktörer. Experio Lab, genom arbetet Hälsolabb, samarbetar med den...
Read More
Med Experio Seminars vill vi skapa en nationell arena för lärande, ömsesidigt utbyte och nätverkande mellan akademi och profession där vi tillsammans skapar kollektiv kunskap. Nationella och internationella forskare bjuds in för att presentera aktuell forskning kopplat till tjänstedesign, tjänstelogik och användardrivna tjänster inom offentlig sektor. Mer information och alla vårens forskningsfrukostar.
Read More
Experio Lab är ett nätverk av labbmiljöer som startade i Värmland 2013, och som nu finns i åtta regioner runt om i landet. Vad kan man lära sig av ett utvecklingsarbete som på många sätt utmanar det sätt som hälso- och sjukvården fungerar på idag? Vad har Experio Lab bidragit med och uppnått? För att...
Read More
1 2