Kallelse, Folktandvården

En kallelse som är riktad direkt till barnet, baserad på genomförda patientresor (customer journey mapping).

Vad är det?

Förslaget på verktyget/kallelsen baserades utifrån en insikt vi fick då vi använde verktyget patientresa.

Data insamlades utifrån observationer och intryck under ett antal research. Genom färgkodade post -it lappar som placerades på en tidslinje vid ett antal patientresor, identifierade vi ett problemområde. En prototyp skapades utifrån den insikt vi fick fram.

Vi observerade ett antal tandbehandlingar på barn och ungdom vid tre olika folktandvårdskliniker. Utifrån data från tidslinjen i patientresan och vid de efterföljande intervjuerna med barnen utkristalliserades ett behov av förbättring på ett område.

När vi analyserat insamlat data hittade vi ett gemensamt mönster som visade att barnen upplevde en otrygghet inför besöket eftersom de inte visste vad som skulle göras, eller vem de skulle träffa, eller var besöket skulle äga rum.

Syftet med prototypen den individuella kallelsen var att med utgångspunkt från barnets rättigheter enligt barnkonventionen och patientlagen, anpassa ett vårdmöte med barn och ungdomar utifrån deras förutsättningar och därmed öka deras inflytande och delaktighet. Att stärka barns och ungdomars möjlighet till delaktighet, eliminera oro inför ett vårdbesök och skapa ökad trygghet är av största vikt.

Så här används det.

Kallelsen skickas med i den ordinarie kallelsen till målsman. Den individuella kallelsen är riktad direkt till barnet och barnets namn skrivs därför in för hand i kallelsebrevet.

Vem är det till för?

Kallelsen kan användas i alla sammanhang där barn och unga ska göra planerade besök i vården eller tandvården. Kan även användas till vuxna med funktionsnedsättningar för att skapa ökad trygghet och eliminera oro inför besöket.

Vad skapar det för värde?

Utifrån det samlade resultat vi fick fram vid vår analys av patientresorna och i de efterföljande personliga intervjuerna, framkom att den individuella kallelsen gav en ökad trygghet och delaktighet inför besöken. Föräldrar till de yngre barnen gav också positiv feedback om de personliga breven.

De tre olika prototyperna ändrades i formulering utifrån de efterföljande samtalen med barnen. De tre olika prototyperna skickades ut med ordinarie kallelser. Vid uppföljningssamtalen vid nytt besök efter att de fått den nya kallelsen, framkom att foto på behandlaren var det allra viktigaste. Därefter var ordet hej och namnet i brevet det som gjorde att kallelsen kändes väldigt personlig.

Så här lyckas du.

Genom att involvera barnen i hela processen upptäckts tydligt var behoven av förbättring finns.

De individuella kallelserna skapades helt utifrån det vi fick fram i intervjuerna. Vi intervjuade också nya barn som fått ta del av den nya kallelsen.

Foto på den man ska träffa är viktigt. Det ger trygghet och igenkännande. Viktigt är också att kallelsen blir personligt utformat, med ordet hej och deras namn samt en uppgift om vad besöket innehåller och ett foto på byggnaden eller ingången till mottagningen.