Besökshjälpen, VC Kronoparken

Besökshjälpen är patientens stöd före, under och efter besöket hos vårdpersonal.

Vad är det?

Besökshjälpen är patientens stöd före, under och efter besöket hos vårdpersonal.

Så här används det.

Patienten kan ha med sig Besökshjälpen inför sitt möte med läkare, sköterska etc. för att kunna komma ihåg att ta upp det som är viktigt samt kunna föra egna anteckningar för att komma ihåg vad som sagts vid besöket.

Vem är det till för?

Besökshjälpen än främst till för patienten och är ämnad som en ”komihåglapp”. Den är bäst lämpad för patienter med en kronisk sjukdom som kommer på mottagningsbesök. Besökshjälpen används främst inom primärvården men kan användas inom andra verksamheter som har planerade mottagningsbesök.

Vad skapar det för värde?

Det finns ett värde i detta för både patienter och deras anhöriga (som kanske inte är med vid besöket). Det ger en överblick av besökets innehåll och den fortsatta planen.

Så här lyckas du.

Besökshjälpen implementeras i verksamheten genom att man pratar om den och gör den lättillgänglig för patienterna. Den kan skickas hem med kallelsen samt kan vara placerad i väntrum och utanför receptionen. Information om att Besökshjälpen finns kan också spridas via vårdcentralens trottoarpratare/info-TV.