sven

Region Sörmland

Sörmlands nod för tjänstedesign syftar till att stärka, vidareutveckla och inspirera länets aktörer till ökat användande av tjänstedesign för att stärka användarnas (brukares/patienters/medarbetares etc.) delaktighet, och samla de erfarenheter och kompetens som vuxit fram i länet. Till grund för satsningen ligger insikten att det krävs mer än kunskap i metoder och verktyg för att få till ett kontinuerligt utvecklingsarbete som utgår från reella användarbehov.

I noden deltar verksamheter från regionen och länets kommuner oberoende av förvaltning. Noden innebär kunskapsstöd, kollegor och bollplank för de skilda initiativ och projekt som genomförs. På så sätt bygger vi förmåga att komma igång och fortsätta driva utveckling från användarnas perspektiv tillsammans.

Kontakt

Mona Karila

Utvecklingsenheten

Case från Sörmland

Sveriges bästa Kommuncenter

Oxelösunds kommun utvecklar lösningar tillsammans med invånarna för att skapa Sveriges bästa kommuncenter.

Trygg och effektiv utskrivning

Ett samverkansprojekt mellan öppen- och slutenvård och kommunal vård och omsorg för att möta nya riktlinjer kring utskrivning från slutenvården med patientens perspektiv.

Kroniskt engagerad 2.0

Tvärprofessionella team på fyra landstingsdrivna vårdcentraler i Sörmland har tillsammans med sina kroniskt sjuka patienter utvecklat vården.