Kroniskt engagerad 2.0

Tvärprofessionella team på fyra landstingsdrivna vårdcentraler i Sörmland har tillsammans med sina kroniskt sjuka patienter utvecklat vården.

Bakgrund

Med utgångspunkt i patienternas behov har fyra vårdcentraler i Sörmland jobbat tillsammans med patienterna för att utveckla vården kring kroniska sjukdomar.  Vårdcentralerna Skiftinge, Linden, Bagaregatan och Fröslunda har deltagit i projektet och varje vårdcentral har fokuserat på en kronisk sjukdom: KOL, Högt blodtryck eller diabetes. Projektet bygger på erfarenheter från pilotprojektet för personcentrerad vård (2013) samt Kroniskt engagerad (2015).

Mål

Projektets mål var att utveckla personalens förståelse för och förmåga att använda patienter och deras närstående som en kontinuerlig resurs i vården. Samt att de patienter som deltagit i projektet upplevt att de blivit sedda och hörda och att de fått en möjlighet att bidra till utvecklingen för personcentrerad vård.
Målet för de lösningar som togs fram var att de skulle bidra till mer personcentrerade processer för personer med en kronisk diagnos.

Genomförande

Under ett års tid samlade vårdcentralerna in synpunkter, önskemål och behov från sina patienter. Totalt medverkade 121 patienter i olika typer av aktiviteter exempelvis förde dagbok, blev i intervjuade eller deltog i öppet hus, matlagningskurser, informationsträffar, patientråd och skapade film. Personalen på vårdcentralerna samlade också citat i samband med patientbesök, på vaccinationsmingel och hälsokontroller. Materialet som samlades in analyserades och sammanställdes till några övergripande insikter:

  • att patienterna önskar ökad kunskap om egenvård
  • att patienterna önskar ökad tillgänglighet och kontinuitet
  • att bemötandet är viktigt
  • att man som kroniskt sjuk sällan blir tillfrågad om psykiskt mående

Resultat

Arbetet har resulterat i flera olika idéer som också testats. Bagaregatans vårdcentral som fokuserat på KOL tog fram en strukturerad process för personer som får en KOL-diagnos, ”KOL-slussen”. Vårdcentralen Fröslunda fokuserade på högt blodtryck och tog fram ett program ” Blodtrycksbåten” för livsstilsförändringar för personer med högt blodtryck. På vårdcentralen Linden fokuserade man på diabetes och de utvecklade en diabetsskola med en matlagningsgrupp där man kan lära sig att laga nyttig och bra mat. VC Linden utvecklade också konceptet ”PT-lots ochmotionsmeny” som är ett konkret stöd för livsstilsförändring. Också vårdcentralen Skiftinge fokuserade på diabetes, där blev resultatet ett multidisciplinärt diabetesteam och ett samtalsstöd för vårdbesöken som de kallar ”min diabetes”.

Utöver dessa idéer togs det i projektet fram tre reflektionsfilmer för reflektion kring personcentrering och vården ur olika perspektiv.

Länkar

I samband med ombildande till Region Sörmland så har inte länkarna hittat ett nytt hem ännu. Tillsvidare så hänvisar vi till kontaktpersonen Linda Lännerström

Projektinfo

  • Status: Slutfört
  • Tema: Nära vård, Personcentrerad vård, Policy och kultur
  • Labbmiljö: Region Sörmland
Linda Lännerström
Linda Lännerström
Verksamhetsutvecklare