Trygg och effektiv utskrivning

Ett samverkansprojekt mellan öppen- och slutenvård och kommunal vård och omsorg för att möta nya riktlinjer kring utskrivning från slutenvården med patientens perspektiv.

Bakgrund

1 januari 2018 trädde ny lagstiftning (Lag 2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Lagen innebär nya lokala riktlinjer kring utskrivning som reglerar samverkan mellan öppen- och slutenvården och kommunal vård och omsorg. I Sörmland var 2017 ett testår under vilket de nya riktlinjerna började införas parallellt med det gamla regelverket. I samband med detta fick FoU i Sörmland i uppdrag att följa införandet av de nya riktlinjerna och erbjuda stöd till verksamheter att utveckla nya rutiner och processer relaterade till detta. FoU i Sörmland erbjöd verksamheter från öppen- och slutenvård samt kommunala verksamheter att delta i ett tjänstedesigndrivet projekt.

Mål

Projektets mål var att stötta verksamheterna att börja jobba med de nya riktlinjerna och hitta fram till nya rutiner kring utskrivning från slutenvården samt att i det arbetet få med ett brukar- och patientperspektiv.

Genomförande

Mellan april och november 2017 deltog åtta tvärprofessionella team sammansatta av deltagare från landstingets öppen- och slutenvård samt från kommunal vård och omsorg i en tjänstedesigndriven utvecklingsprocess. Teamen har genom intervjuer och observationer satt sig in i utmaningar relaterade till utskrivningen från patientens perspektiv. De har sedan utifrån detta genererat idéer och testat möjliga lösningar. Stor vikt har lagts på att förstå problemet innan lösningar tas fram. Fokus i projektet har legat på att utgå ifrån ett personperspektiv istället för det i kontexten annars vanliga verksamhetsperspektivet.

Samverkan mellan olika enheter och huvudmän har haft en centralt del i projektet eftersom patientens resa vid utskrivning går genom flera verksamheter och mellan olika huvudmän.

Resultat

De olika teamen såg snabbt att tryggheten till stor del handlade om kommunikation och förväntan. Att inskrivningen har stor betydelse för möjligheterna att rigga för en trygg och effektiv utskrivning. De såg också att anhöriga spelar en viktig roll för patienternas trygghet.
En lärdom från projektet har varit att de riktlinjer som tagits fram syftar till en ökad personcentrering och möjlighet till delaktighet för patienten men att de är skrivna från ett verksamhetsperspektiv vilket påverkar personcentreringen. En annan lärdom har varit svårigheten att hitta förutsättningar för samverkan, något som är centralt eftersom patientens resa går genom flera enheter. En av utmaningarna relaterat till samverkan var att de kommunala och de landstingsdrivna verksamheterna har olika lagrum att förhålla sig till. Detta är dock något som teamen med tjänstedesignmetodernas hjälp hittade sätt att förhålla sig till och hantera.

Medarbetarna som deltagit i projektet har utvecklat en ökad förståelse för skillnader i person- och verksamhetsperspektiv, de har också fått en ökad förståelse för personcentrering. Det har funnits ett stort engagemang hos medarbetarna och de olika teamen har tagit fram fler olika lösningar. Allt ifrån tydligare nya rutiner kring anamnestagning till mer patientanpassad information och nya funktioner som utskrivningssamordnare.

Projektinfo

  • Status: Slutfört
  • Tema: Nära vård, Personcentrerad vård, Policy och kultur
  • Labbmiljö: Region Sörmland
Katarina Wetter Edman
Katarina Wetter Edman
Forskningsledare