Experio LAB Sverige

Design i vården

Experio Lab ser på vården utifrån ett tjänsteperspektiv. Det innebär att vi utgår från att värdet skapas i mötet mellan patienten och vården och att patienterna därför är en viktig resurs som behöver tas tillvara både i utvecklingen och användningen av vårdtjänster. Den metod som vi använder för att involvera patienter, närstående och personal i utveckling av hälso- och sjukvården är design.

Design förknippas ofta med färg och form men innefattar egentligen mycket mer än så. Ordet design kommer från latin och betyder fritt översatt, att medvetet utforma något. Att utforma något så att det skapar värde och upplevs funktionellt och attraktivt för de som skall använda lösningen, vare sig det är en stol, en hemsida eller ett patientmöte.

Metoden bygger på ett utforskande arbetssätt (även kallat iterativt) för att lösa utmaningar utifrån användarens perspektiv. Fokus är att sätta oss in i användarens situation och behov innan vi beskriver problemet. Utifrån denna kunskap utvecklar vi nya lösningsförslag som vi tidigt testar i liten skala tillsammans med användarna. Det kreativa, samskapande och användarcentrerade arbetssättet hjälper oss att skapa hållbara vårdtjänster och bättre patientupplevelser.

Förutom att bidra till utvecklingen av nya lösningar och innovationer så har design också visat sig vara betydelsefullt för att få till den kulturförändring som behövs för att transformera våra organisationer. Genom det upplevelsebaserade angreppssättet görs de osynliga strukturerna (normer, regler och roller) som påverkar kulturen i våra organisationer synliga. När de synliggörs blir de lättare att ifrågasätta och vi kan då tillsammans omforma dem utifrån patientens fokus.

Vad är ett labb?

Det finns en ökad insikt om att det inom vården behövs nya metoder för att utveckla nya lösningar och arbetssätt som utgår från patientens behov och förutsättningar. Vi tror att design kan bidra med detta men att vi samtidigt behöver lära och fortsätta utveckla våra metoder och därför behöver vi labb.

Ett labb är en frizon där det finns utrymme att experimentera och lära. I labben deltar patienter, närstående, medarbetare och chefer på jämlika villkor i en process som leds av designers. Med hjälp av designmetoder identifierar vi det viktigaste behovet, visualiserar vår kunskap och på ett lärande sätt experimenterar vi oss fram till den bästa lösningen.

Vår filosofi

Nyfikenhet och empati för människors vardag
All förändring börjar med nyfikenhet. Med nyfikenhet och lust försöker vi förstå vad andra behöver. Varför gör vi som vi gör, vad är det vi behöver som vi inte kan uttrycka och varför fungerar vården som den gör? Första steget för oss är alltid att förstå.

Mod att drömma om en bättre framtid
Hur beskriver vi det som ännu inte finns? Det krävs mod att våga sätta ord och form på det som ibland utmanar system, arbetssätt, kultur och invanda mönster. Går det egentligen att göra på ett annat sätt? Vi vågar drömma och vi vågar utmana.

Samskapa för att göra något åt det
Tillsammans är vi starka. Fler hjärnor tänker bättre än en och det är vi övertygade om. Vår gemensamt finansierade hälso- och sjukvård har vi tillsammans och därför behövs vi alla för att utforma, utföra och utveckla den. Tillsammans skapar vi, tillsammans testar och prövar vi lösningar och tillsammans får vi det att fungera.

Vill du fördjupa din kunskap?

Innovationsguiden
Innovationsguiden är ett metodstöd från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som hjälper kommuner, landsting och regioner att på egen hand arbeta med utveckling och innovation med hjälp av tjänstedesign. www.innovationsguiden.se

Stiftelsen Svensk Industridesign
SVID verkar för att sprida kunskap om användningen av designmetodik i innovations- och förändringsarbete både inom näringsliv och offentlig sektor. www.svid.se

Design Kit
Design Kit är den amerikanska designbyrån IDEOs öppna plattform för human-centered design. Sidan innehåller metoder, utbildningar och goda exempel att inspireras av. www.designkit.org