Hurmårdu.nu

Ett stöd för att uttrycka sitt mående och ta kontakt med vården.

Bakgrund

Webbtjänsten hurmårdu.nu är resultatet av ett samarbete mellan första linjen unga i Karlstadsområdet och Experio Lab som startade våren 2015 och pågick under hela 2016. Ett designteam med tjänstedesigners och vårdpersonal gjorde ett gemensamt researcharbete för att identifiera ungas behov och beteenden. Analysen pekade tydligt mot behovet av tidiga, förebyggande insatser för att öka kunskaperna om psykisk ohälsa och sänka trösklarna till att söka hjälp.

Under arbetets gång blev bilden allt tydligare – att vården behöver möta unga på nya sätt och ta vara på att de är ”digitalt infödda”. De kontaktvägar vården erbjuder som telefon, mejl eller dropin-besök har visat sig vara höga trösklar för unga människor idag.

Mål

Hurmårdu.nu är en ny webbtjänst som ska hjälpa unga att förstå och uttrycka sitt eget mående och enkelt kunna ta kontakt för att få hjälp på ett sätt som känns tryggt och bekvämt för dem. Här finns en kort film som beskriver webbtjänsten.

I mars 2017 beslutade landstingsledningen att testköra hurmårdu.nu som pilot. Målet är att tjänsten ska kunna användas inom alla första linjen-verksamheterna i Värmland och på ungdomsmottagningarna i Karlstad.

Genomförande

Under 2016 låg fokus på att ta fram idéer, prototyper och utveckla nya koncept tillsammans med unga. Det arbetet resulterade i en prototyp av webbtjänsten hurmårdu.nu som efter sommaren förstärkes med kompetens från landstingets IT-enhet och Designbyrån Ocean Observations som togs in för att tillsammans utveckla en betaversion av webbtjänsten.

Under resten av 2017 kommer webbtjänsten att testas på Första linjen Karlstadområdet och vidareutvecklas tillsammans med unga, medarbetare på LiV, första linjen unga Karlstadsområdet och Experio Lab.

Resultat

I användartester vid Första linjen har hurmårdu.nu visat sig skapa ett stort värde för besökarna. De upplever att tjänsten gör det lättare och tryggare att ta en första kontakt. Genom hurmårdu.nu kunde de också förbereda sig inför mötet med Första linjen.

Medarbetare på första linjen unga Karlstadsområdet ser webbtjänsten som en värdefull samtalsguide i mötet som hjälper till att fokusera på det som är värdefullt för besökaren.

Slutrapporten för arbetet kan finns att läsa här.

Projektinfo

Webbtjänsten hurmårdu.nu har tagits fram vid Landstinget i Värmland, i ett samarbete mellan första linjen unga i Karlstadsområdet, ungdomar och Experio Lab.
  • Status: Slutfört
  • Tema: Nära vård, Personcentrerad vård, Policy och kultur
  • Labbmiljö: Region Värmland
Olga Sabirova Höjerström
Olga Sabirova Höjerström
Tjänstedesigner