sven

VISKA

Vi skapar - estetiskt driven, normkritisk servicedesign i sjukvården.

Bakgrund

Tjänstedesignmetoder är i stor utsträckning utvecklade i kommersiella branscher som skiljer sig från svensk sjukvård, där resurser ska fördelas efter behov. Därmed finns ett behov av att utveckla nya metoder som hjälper oss att förstå vad som är värdefullt för patienter. I vårddebatten lyfts gruppen äldre ofta fram som underprioriterad och vi har genom tidigare studier sett att det orsakas av samhälleliga normer. Modern sjukvård är ofta dåligt anpassad till äldre patienters behov. Äldre är därför, vid sidan om kvinnor, en grupp som vi valt att fokusera på i vårt projekt. Genom att använda estetik, det vill säga den upplevda erfarenheten, vill vi bidra till en förbättrad förståelse av patientens upplevelse och behov.

Mål

I den förstudie vi genomför kommer vi att identifiera genusnormer som präglar tjänstedesignbranschen och undersöka om estetiska metoder kan bidra till att skapa en kreativ och inkluderande plattform där patienter, anhöriga och personal möts. Målet är att bidra till en fördjupad, normkritisk förståelse för hur patienten upplever att bli utskriven från medicinkliniken i Arvika.

Genomförande

I Projektet genomför vi en workshop hos designbyrån Transformator för att bättre förstå vilka normer som präglar deras arbetssätt. Tillsammans med Transformator och konsthögskolan Konstfack utformar vi sedan en estetiskt driven workshop som genomförs med patienter vid Sjukhuset i Arvika.

I projektet använder vi befintliga verktyg som synliggör en genushierarki som bottnar i att olika områden är manligt och kvinnligt kodade. Till exempel är teknik manligt kodat och har hög status medan den äldre sjuka kroppen är kvinnligt kodad och har lägre status.

Centralt i vår innovationsprocess är att vi kombinerar servicedesign, normkritik, estetik och vård på ett sätt som tidigare inte gjorts. Vi tror att det kan bidra till att skapa en mer inkluderande och jämlik vård.

Resultat

De insikter som vi får i projektet kommer att användas för att förbättra upplevelsen av att bli utskriven från Sjukhuset i Arvika. Resultatet kommer att kunna bidra till metodutveckling på Konsfack, Transformator och Experio Lab. Vi hoppas också att projektet ska bidra till ökad normkritisk kompetens hos deltagarna.

Projektinfo

En förstudie där Sjukhuset i Arvika, designbyrån Transformator, konsthögskolan Konstfack och Experio Lab samarbetar för att förbättra upplevelsen av att bli utskriven från Sjukhuset i Arvika.
  • Status: Slutfört
  • Tema: Normkritik
  • Labbmiljö: Region Värmland
Björn Hansell
Björn Hansell
Utvecklingsläkare
070- 604 11 24 +46 70- 604 11 24