VISKA

We create – aesthetically driven, norm-critical service design in healthcare.

Background

Service design methods are to a large extent developed in commercial industries that differ from the Swedish healthcare services, where resources are distributed according to needs. There is thus a need to develop new methods that will help us understand what patients find valuable. In the healthcare debate, older people are often described as an underprivileged group and through previous studies we have seen that this is a result of being outside social norms. Modern healthcare is often poorly adapted to the needs of older patients. Older people are, therefore, in addition to women, a group that we have chosen to focus on in our project. By applying aesthetics, that is, the lived experience, we want to contribute to a better understanding of the patient’s experience and needs.

Goal

In our pilot study, we will identify gender norms that characterise the service design industry and look into whether aesthetic methods can contribute towards creating a creative and inclusive platform where patients, family members and staff can meet. The goal is to contribute to a deepened, norm-critical understanding of how patients experience the discharge process at the medical clinic in Arvika.

Implementation

As part of the project we will hold a workshop at the design bureau Transformator to better understand the norms that characterise their way of working. Together with Transformator and the art university Konstfack we will organise a workshop based on aesthetics, where we invite patients at the hospital in Arvika.

In the project, we use already existing tools to shed light on a gender hierarchy which is based on different areas being coded as masculine or feminine. As an example, technology is coded as masculine and has high status, whereas the older body is coded as feminine and has lower status.

Central to our innovation process is that we combine service design, norm criticism, aesthetics and healthcare in a way that has never been done before. We believe that it can contribute towards creating more inclusive and equal healthcare.

Result

The insights gained from the project will be used to improve the discharge experience at the hospital in Arvika. The results will be able to contribute to method development at Konstfack, Transformator and Experio Lab. We also hope that the project will contribute to increased norm-critical competence among the participants.

Projektinfo

A pilot study where the hospital in Arvika, the design bureau Transformator, the art university Konstfack and Experio Lab work together to improve the hospital discharge experience in Arvika.
  • Status:
  • Tema:
  • Labbmiljö: Region Värmland
Björn Hansell
Björn Hansell
Quality Improvement Leader
+46 70- 604 11 24

VISKA

Vi skapar - estetiskt driven, normkritisk servicedesign i sjukvården.

Bakgrund

Tjänstedesignmetoder är i stor utsträckning utvecklade i kommersiella branscher som skiljer sig från svensk sjukvård, där resurser ska fördelas efter behov. Därmed finns ett behov av att utveckla nya metoder som hjälper oss att förstå vad som är värdefullt för patienter. I vårddebatten lyfts gruppen äldre ofta fram som underprioriterad och vi har genom tidigare studier sett att det orsakas av samhälleliga normer. Modern sjukvård är ofta dåligt anpassad till äldre patienters behov. Äldre är därför, vid sidan om kvinnor, en grupp som vi valt att fokusera på i vårt projekt. Genom att använda estetik, det vill säga den upplevda erfarenheten, vill vi bidra till en förbättrad förståelse av patientens upplevelse och behov.

Mål

I den förstudie vi genomför kommer vi att identifiera genusnormer som präglar tjänstedesignbranschen och undersöka om estetiska metoder kan bidra till att skapa en kreativ och inkluderande plattform där patienter, anhöriga och personal möts. Målet är att bidra till en fördjupad, normkritisk förståelse för hur patienten upplever att bli utskriven från medicinkliniken i Arvika.

Genomförande

I Projektet genomför vi en workshop hos designbyrån Transformator för att bättre förstå vilka normer som präglar deras arbetssätt. Tillsammans med Transformator och konsthögskolan Konstfack utformar vi sedan en estetiskt driven workshop som genomförs med patienter vid Sjukhuset i Arvika.

I projektet använder vi befintliga verktyg som synliggör en genushierarki som bottnar i att olika områden är manligt och kvinnligt kodade. Till exempel är teknik manligt kodat och har hög status medan den äldre sjuka kroppen är kvinnligt kodad och har lägre status.

Centralt i vår innovationsprocess är att vi kombinerar servicedesign, normkritik, estetik och vård på ett sätt som tidigare inte gjorts. Vi tror att det kan bidra till att skapa en mer inkluderande och jämlik vård.

Resultat

De insikter som vi får i projektet kommer att användas för att förbättra upplevelsen av att bli utskriven från Sjukhuset i Arvika. Resultatet kommer att kunna bidra till metodutveckling på Konsfack, Transformator och Experio Lab. Vi hoppas också att projektet ska bidra till ökad normkritisk kompetens hos deltagarna.

Projektinfo

En förstudie där Sjukhuset i Arvika, designbyrån Transformator, konsthögskolan Konstfack och Experio Lab samarbetar för att förbättra upplevelsen av att bli utskriven från Sjukhuset i Arvika.
  • Status: Slutfört
  • Tema: Normkritik
  • Labbmiljö: Region Värmland
Björn Hansell
Björn Hansell
Utvecklingsläkare
070- 604 11 24 +46 70- 604 11 24