Vårdcentral 2.0

Lärdomar från ett designdrivet utvecklingsprojekt inom primärvården.

Bakgrund

Syftet med projekt Vårdcentral 2.0 var från början att utveckla nya vård- och omsorgstjänster som möter patienternas behov. Tanken var att testa designbaserade metoder genom att låta en tjänstedesigner ta del av en primärvårds vardag under en lång tid.

Mål

Planen var att ta fram koncept för nya och förbättrade tjänster i primärvården och att implementera dessa nya lösningar. Dessutom skulle vårdcentralen få metoder att kontinuerligt involvera patienter för att förbättra vården. Inriktningen mot innovationer och konkreta tjänster ändrades dock under projektets gång till förmån för lärdomar som en bas för att på sikt skapa förutsättningar för en hållbar primärvård.

Genomförande

För att ta reda på vad som krävs för att åstadkomma en bättre fungerande primärvård arbetade en tjänstedesigner från Experio Lab halvtid på vårdcentralen Rud i Karlstad under ett år.

Arbetet har kretsat kring att involvera patienter såväl som personal för att skapa en mer patientfokuserad primärvård. Det har även handlat om att se över personalens arbetssituation för att se var nya innovationer skulle kunna gagna både vårdgivare och patienter.

Den centrala utgångspunkten har varit att försöka integrera ett större mått av patientens perspektiv i vårdutvecklingen. Ursprungligen var hypotesen att projektet skulle utgå från en designprocess i fem faser: förbereda, fånga, förstå, förnya, förbättra. Under arbetets gång blev det tydligt att faserna ”fånga” och ”förstå” krävde mer tid och resurser än vad som förutsågs. Därför kom projektet att fokusera mer på att förstå vilka förutsättningar som behöver finnas på plats för framtida primärvårdsutveckling, samt att försöka initiera och stärka interna förbättringsprocesser.

Resultat

Projektet har resulterat i en rad slutsatser och både vårdspecifika och designspecifika rekommendationer. Slutrapporten lyfter fram vad som behöver göras här och nu och vilka förutsättningar som behöver finnas på plats för en Vårdcentral 2.0. Ljuset sätts på ett antal lärdomar och insikter som snarare handlar om kulturförändringar än om utveckling av nya tjänster. Förhoppningen är att lärdomarna från projektet och de processer som initierats på vårdcentralen Rud har skapat en värdefull grund för fortsatt utvecklingsarbete.

På sikt förväntas projektet bidra till ett antal effekter:
– att befintlig lagstiftning utreds och förändras så att den bättre stöder vård på rätt nivå
– att större fokus utvecklats kring patienters behov och önskemål samtidigt som personalens arbetsmiljö förbättras
– att en ökad förståelse för att vården behöver förnyas och förändras har skapats bland såväl personal som medborgare

Ladda ner projektrapporten som pdf

Rapport Förutsättningar för en Vårdcentral 2.0 Anna Thies_vC.2

Se och hör Anna Thies (nedan) när hon intervjuas av SVID som en av Sveriges spjutspetsar. Här berättar hon om och sina slutsatser och rekommendationer från projektet Vårdcentral 2.0. De riktar sig både till vården och till designers som arbetar i vården.

Projektinfo

Vårdcentral 2.0 finansierades av Vinnova, Projektet leddes av Anna Thies, vårddesigner på Experio Lab under februari 2014 - april 2015.
  • Status: Slutfört
  • Tema: Policy och kultur
  • Labbmiljö: Region Värmland