Tillsammans för en bättre rehabilitering av ryggmärgs- och hjärnskadepatienter

Bakgrund
Sydöstra sjukvårdsregionen (SÖSR), det vill säga Region Jönköping, Region Kalmar län och Region Östergötland, har idag skilda förutsättningar för att ge ryggmärgsskadade och svårt hjärnskadade patienter den specialiserade vård och rehabilitering de behöver. I sjukvårdsregionen finns regioner med högspecialiserad vård, specialiserad vård eller där det saknas sammanhållen specialiserad vård för dessa patientgrupper. Genom intervjuer och gemensamma workshops har en bild skapats av rehabiliteringskedjan utifrån patienters, närståendes och vårdens perspektiv. Utifrån dessa har arbetsgruppen tagit fram möjlighetsområden för hur framtidens rehabiliteringsmedicinska vård inom SÖSR kan bedrivas.

Arbetet förväntas skapa minskad variation
ökad kvalitet, tillgänglighet och patientsäkerhet.

Syfte
Syftet är att göra en kartläggning av nuläge och önskat läge för patienter med förvärvade ryggmärgsskador och svåra hjärnskador i SÖSR. Kartläggningen förutsätts visa på behov utifrån patienternas, närstående och vårdens perspektiv.

Mål
Målet är att skapa ett beslutsunderlag med rekommendationer för att tillgodose det framtida vårdbehovet utifrån patienternas, närstående och vårdens perspektiv.
Dessutom ska underlaget skapa förutsättningar för att kunna minska variation och öka kvalitet, tillgänglighet och patientsäkerhet – för en mer jämlik och nära vård.

Genomförande
I arbetet har regionerna tillsammans gjort en kartläggning av vården och rehabiliteringen utifrån de upplevelser från patienter, närstående, medarbetare och chefer som samlats in, genom data, intervjuer och workshops.

Resultatet av kartläggningen är ökad kunskap om patientens process utifrån patient- och anhörigperspektiv, samt en gemensam syn på behov, brister och styrkor i rehabiliteringskedjan. Beslutsunderlaget ligger till grund för att förbättra rehabiliteringsmedicinsk vård inom SÖSR på kort och lång sikt. Arbetet synliggör gemensamma och lokala skillnader mellan länen inom exempelvis kompetens, kommunikation, vårdplatser men också motivationsfaktorer hos patienter, anhörigstöd, kontaktvägar och behov av andra patienters erfarenheter och råd. På sikt förväntas arbetet skapa minskad variation – ökad kvalitet, tillgänglighet och patientsäkerhet. Tillsammans– för en mer jämlik vård där varje patient uppnår sin maximala rehabiliteringspotential.

Resultat
Resultatet föll ut i rekommendationer att

  • Införa gemensamma patientkontrakt inom SÖSR
  • Förbättra stödet till patient och närstående
  • Utöka tillgången till rehabiliteringsmedicinska vårdplatser där kompetens finns
  • Tillgängliggöra kompetens genom hela vårdkedjan
  • Anpassa kommunikationssystemen för arbete över organisationsgränserna

Arbetet blev klart i mars 2020.
För mer information kontakta Lollo.olausson@regionkalmar.se

Projektinfo

Genom intervjuer och gemensamma workshops har en bild skapats av rehabiliteringskedjan utifrån patienters, närståendes och vårdens perspektiv. Utifrån dessa har arbetsgruppen tagit fram möjlighetsområden för hur framtidens rehabiliteringsmedicinska vård inom SÖSR kan bedrivas.
  • Status: Slutfört
  • Tema: Personcentrerad vård
  • Labbmiljö: Kalmar Län
Lollo Olausson
Lollo Olausson
Verksamhetsutvecklare