SOL-sidan – Support Quality of Life

Helping people to maintain their health and quality of life.

Background

The number of older people is increasing, which means that more people will need care in the future. Welfare services and digital technology can improve quality of life for people by providing increased safety, security and social interaction and by increasing their capacity for independence.

What if…

…there was a place where I could receive help to be independent when I start to lose my functions and abilities…where the municipalities at the same time could be given greater opportunities to help those who need it the most…and where volunteers could contribute by supporting those who need it…and companies had a way to reach customers with their welfare products and services?

Welcome to SOL-sidan!
SOL-sidan is a prototype for a digital platform with services that help people in need of welfare technology, aid, social services and social interaction.

Goal

People with needs are given the opportunity to continue being independent and maintaining their quality of life.

Users get an overall picture of the selection of welfare services based on individual needs.

Family members get an overview of opportunities for help and support so that they can provide better support based on the user’s needs and condition.

Citizens are given an opportunity to be more active in supporting each other and participating in the development of services that create a good quality of life.

People in need of help and support are given greater opportunities to receive help from voluntary organisations and volunteers.

Implementation

The work to develop the service is user-driven and conducted with the support of service design methodology. Users, family members, employees from the healthcare services and companies participate in the process of defining needs and creating the content of the service.

The ambition is to create the service on national e-health platforms in Sweden and Norway.

Links

More information about the SOL Project (in Norwegian)

PPT presentation SOL-sidan (in Swedish)

Cartoon magazine SOL-sidan (in Swedish)

Cartoon magazine SOL-sidan (in English)

Projektinfo

The prototype has been developed within the framework of the Interreg Project Support Quality of Life, SOL. The project is a collaboration between ten municipalities in Norway and Sweden together with Kunskapsbyen in Lilleström and Experio Lab at the County Council of Värmland. The project will run from 2016 to 2018.
  • Status:
  • Tema:
  • Labbmiljö: Region Värmland
Per Hanning
Per Hanning
Head of Operations/Design Strategist

SOL-sidan – Support Quality Of Life

Hjälper människor att behålla hälsa och livskvalitet.

Bakgrund

Antalet äldre ökar vilket innebär att fler kommer att behöva vård och omsorg i framtiden. Välfärdstjänster och digital teknologi kan förbättra livskvaliteten för människor genom att ge ökad trygghet, säkerhet och social interaktion och genom att öka den egna förmågan till självständighet.

Tänk om…..

…det fanns ett ställe där jag får hjälp att vara självständig när jag börjar tappa mina funktioner och förmågor… där kommunerna samtidigt skulle kunna få större möjlighet att hjälpa de som har störst behov…. och där frivilliga resurser kan bidra genom att stötta de som har behov… och företag får en ingång att nå kunder för sina välfärdsprodukter och -tjänster?

Välkommen till SOL-sidan!

SOL-sidan är en prototyp till en digital plattform med tjänster som hjälper människor med behov av välfärdsteknik, hjälpmedel samhälllstjänster och social interaktion.

Mål

Människor med behov får möjlighet att fortsätta att vara självständiga och att behålla sin livskvalitet.

Brukare får en samlad bild av utbudet av välfärdstjänster utifrån individuella behov.

Närstående får överblick över möjligheter till hjälp och stöd så att de kan ge bättre support utifrån brukarens behov och tillstånd.

Medborgare får en möjlighet att vara mer aktiva i att stötta varandra och delta i utvecklingen av tjänster som skapar livskvalitet.

Människor med behov av stöd och support får bättre möjligheter att få hjälp av frivilligorganisationer och frivilliga.

Genomförande

Arbetet med att ta fram tjänsten är användardriven och genomförs med stöd av tjänstedesignmetodik. Brukare, närstående, medarbetare i hälso- och sjukvård och företag deltar i arbetet med att definiera behov och samskapa innehållet i tjänsten.

Ambitionen är att bygga upp tjänsten på Sveriges och Norges nationella e-hälsoplattformar.

Länkar

Mer information om SOL-projektet

PPT-serie SOL-sidan

Seriemagasin SOL-sidan på svenska

Seriemagasin SOL-sidan på engelska

Projektinfo

Prototypen är framtagen inom ramen för Interregprojektet Support Quality Of Life, SOL. Projektet är ett samarbete mellan tio kommuner i Norge och Sverige tillsammans med Kunskapsbyen i Lilleström och Experio Lab vid Landstinget i Värmland. Projektet pågår från 2016 till 2018.
  • Status: Pågående
  • Tema: Nära vård, Personcentrerad vård, Policy och kultur
  • Labbmiljö: Region Värmland
Per Hanning
Per Hanning
Funktionsansvarig/ Designstrateg