Samverkan för att minska psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa.

Bakgrund

Den psykiska ohälsan är idag den största diagnosgruppen vid sjukskrivning och de stressrelaterade sjukdomarna är de som ökar mest. En särskilt utsatt grupp är anställda inom offentlig sektor som arbetar inom vård, skola och omsorg. De berörda aktörerna arbetar idag på olika sätt kring personer med psykisk ohälsa, för att förkorta sjukskrivningsprocessen eller förhindra sjukfrånvaro genom förebyggande arbete.

Detta projekt vill ta ett helhetsgrepp kring rehabiliteringen för personer med psykisk ohälsa genom att skapa en gemensam plattform och helhetslösningar. Inom projektet tillvaratas erfarenheter, upplevelser och synpunkter från personer som har eller har haft psykisk ohälsa och från personer som arbetar inom området psykisk ohälsa.

Projektet är ett samarbete mellan Försäkringskassan, Landstinget i Värmland och Samordningsförbunden Värmland. Experio Lab stöttar projektet med designkompetens och metoder.

Mål

Målet är att öka och sprida kunskap om psykisk ohälsa och att förbättra rehabiliteringen för personer med psykisk ohälsa. Ett fokus på att förebygga ohälsa ska leda till att färre värmlänningar blir sjukskrivna för psykisk ohälsa eller att sjukskrivningen blir så kort som möjlig.

De som arbetar med personer med psykisk ohälsa ska ha fått ökad förståelse och kunskap om bakomliggande faktorer och hur psykisk ohälsa kan ta sig olika uttryck. De ska också ha fått kunskap om hälsofrämjande, förebyggande och evidensbaserade arbetsmetoder inom området psykisk ohälsa.

Genomförande

I projektet används designmetoder som tillvaratar kundens behov, erfarenheter och synpunkter på problem. Fokus ligger på kundens upplevelser av mötet med olika aktörer i rehabiliteringsprocessen. Förbättringsområden identifieras och förslag på lösningar skapas, testas och utvärderas. Nya kunskaper och insikter bidrar till att värderingar, arbetssätt och verktyg utvecklas och förbättras. Arbetet sker stegvis och pågår under 2015.

Förväntade resultat

Personer som arbetar inom området psykisk ohälsa har genom nya kunskaper identifierat förbättringsområden och startat ett utvecklingsarbete i samverkan med andra aktörer.

Nya arbetssätt och samverkansmodeller som tillvaratar kundens behov, erfarenheter och upplevelser tas fram och implementeras.

Ökad kunskap bidrar till bättre förutsättningar för ett förebyggande arbete så att sjukfrånvaro kan förhindras.

På lång sikt leder denna satsning till att sjukskrivningarna förkortas för personer med psykisk ohälsa.

Dokumentation

Dokumentation från projektet och slutrapport hittar ni här.
Under projektet skapades en persona, en fiktiv person vid namn Anna, som representerar målgruppen. Vidare arbete i projektet är utgick just från Annas situation, upplevelse och behov. En detaljerad beskrivning av Anna och hennes resa finns att läsa här.

Projektinfo

Syftet med projektet är att förbättra samverkan mellan olika aktörer för att bidra till att minska psykisk ohälsa i Värmland.
  • Status: Slutfört
  • Tema: Kvinnors hälsa, Policy och kultur
  • Labbmiljö: Region Värmland
Olga Sabirova Höjerström
Olga Sabirova Höjerström
Tjänstedesigner