SAM – Samverka Agera Motivera

- ett arbete med målet att förebygga ungas ohälsa

Bakgrund

Region Norrbotten har varje år sedan 2006 gjort mätningar som handlar om skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten. Resultaten är oroande, inte bara i Norrbotten utan i hela landet. Det har visat sig att flickor från årskurs fyra till gymnasiet, mår allt sämre för varje år som går. Och det är stor skillnad mellan flickor och pojkar. Även antalet självmord bland unga ökar succesivt och enligt en nationell rapport är unga transpersoner särskilt utsatta. Ökningen i ohälsa bland unga men också självmord sker främst hos de som aldrig haft kontakt med vården.

Mål

SAM agerar för att varje ung människa, oavsett vem hen är, ska ses som betydelsefull.

SAM vill:

  • Öka kunskap om vad som kan göras för att förebygga psykisk ohälsa
  • Stärker samarbetet mellan fler aktörer som möter barn och unga och främjar ett helhetsgrepp
  • Bryta tystnad kring psykisk ohälsa och uppmuntrar till nya arbetssätt

MÅL:

  1. Att minska andelen elever i gymnasiets första år som de tre senaste månaderna ofta elleralltid känt sig ledsna eller nedstämda.
  2. Att minska andelen unga som tar sitt liv.
  3. Att införa en nollvision gällande självmord i Norrbotten
  4. Att skapa ett välfungerande samarbete med klar ansvarsfördelning mellan Region Norrbotten, Norrbottens kommuner, Länsstyrelsen i Norrbotten och andra aktörer kring främjandet av psykisk hälsa hos unga i Norrbotten.

Länkar

http://www.norrbotten.se/sam

Projektinfo

SAM syftar till att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i Norrbotten. SAM är en arbetsmodell som syftar till ökad förståelse, kompetens och samverkan rörande barn och ungas psykiska hälsa.
  • Status: Pågående
  • Tema:
  • Labbmiljö: Region Norrbotten