Resurscentrum 2.0

Trygghet och självständighet för seniorer.

Bakgrund

Vård och omsorg står inför ett systemskifte. Invånarna blir allt äldre och mer vårdkrävande vilket leder till att antalet vårdplatser på sjukhusen och antalet särskilda boenden i kommunerna inte räcker till. För att möta behoven krävs att de olika vårdgivarna utvecklar sin samverkan med varandra.
Under 2015 har flera initiativ tagits från Karlstads kommun och Landstinget i Värmland för att utveckla arbetssätt och samverkan så att det leder till bra och användarvänliga vård- och omsorgstjänster för kommunens invånare. Ett av initiativen handlar om att omvandla ett äldreboende till ett Resurscentrum 2.0 med aktiviteter för seniorerna och deras anhöriga.

Mål

Målet med Resurscentrum 2.0 är att skapa trygghet och självständighet för seniorer och stärker förutsättningarna för dem att bo kvar hemma. Här ska seniorerna kunna få:

  • stöd och verktyg för att vara fysiskt självständiga
  • stöd och social stimulans för att kunna vara mentalt självständiga och ta egna beslut
  • stöd för att få vård- och omsorgstjänster utifrån behov

Genomförande

Experio Lab kopplades in i projektet Resurscentrum 2.0 för att identifiera behov och systematiskt ta fram relevanta utmaningar. Det gjordes med designmetodik och genom att involvera seniorer, närstående och medarbetare i arbetet.
För att få fram bra underlag till beslut genomfördes omfattande fältstudier. Tjugo personer har observerat och intervjuat seniorer och närstående, medarbetare i kommun och landsting, larmteam, hemtjänstgrupp, Medhelp (1177), SOS-alarm, Karlstads Bostads AB och Vikenkyrkan. Uppgiften var att undersöka vad som är viktigt i äldre människors liv för att de ska känna sig trygga och ha en möjlighet att vara fysiskt och mentalt självständiga.
Ett flertal workshops har genomförs med mer än 50 personer, inklusive seniorer. Intervju- och observationsmaterialet har sorterats och analyserats och utifrån materialet formulerades totalt 20 utmaningar. Från utmaningarna har ett drygt 50-tal idéer och förslag genererats.

Resultat

De utmaningar och idéer som tagits fram ska ligga till grund för beslut kring inriktning för att skapa bra och användarvänliga tjänster utifrån seniorers verkliga behov.
Med en utvecklad samverkan mellan landsting och kommun är ett förväntat resultat också att de äldre medborgarna ska få vård, omsorg, stöd och förebyggande insatser utifrån sina behov av helhetslösningar.

Länkar

Utmaningar Resurscentrum 2.0

Komponenter och aktiviteter Resurscentrum 2.0 ver 2

Projektinfo

Karlstads kommun och Landstinget i Värmland vill utveckla arbetssätt och samverkan så att det leder till bra och användarvänliga vård- och omsorgstjänster för kommunens invånare.
  • Status: Slutfört
  • Tema: Nära vård, Personcentrerad vård
  • Labbmiljö: Region Värmland
Per Hanning
Per Hanning
Funktionsansvarig/ Designstrateg