Open4Citizens

Empowering citizens to make meaningful use of open data.

Background

Technological development in recent decades has made it possible to gather a large amount of data about every part of our public and private life. A lot of people don’t know that much of this information is available to everyone. Many public administrations are already publishing large amounts of data that could be applied in new ways to change people’s way of life.

The County Council of Värmland participates via Experio Lab in a Horizon 2020 project called Open4Citizens (O4C) in which seven countries participate. O4C is a design and innovation project within the EU that runs from 1 January 2016 to 31 December 2018.

Through theory and practice, O4C will explore the potential for new welfare services at the intersection of technological development, social innovation and new business. The project explores the gap between the innovation potential of open data and citizens’ ability to use open data as a resource.
Experio Lab is leading and coordinating the Swedish part of the project. This includes planning and hosting a hackathon, but the main task is to create a neutral and inclusive platform that will bring together many different actors in a joint effort.

Goal

The aim of O4C is to raise citizens’ awareness of the opportunities that open data provides and to create a culture of innovation within the area of welfare services. In all of the five pilot cities (Karlstad, Copenhagen, Rotterdam, Milan and Barcelona), the project will also create physical and/or virtual locations, so-called OpenDataLabs or FabLabs. OpenDataLabs will be a place where citizens with limited IT skills but with concrete problems or good ideas can get help to turn their ideas into reality.

O4C will organise two hackathons where citizens, interest groups, authorities, IT experts and local companies can meet to design and develop new services together.

Implementation

The hackathon in Karlstad will use design methods to investigate how open data can be used to improve quality of life and prevent welfare-related illnesses such as mental illness, diabetes and obesity (metabolic syndrome).

The hackathon in Karlstad will take place in Kronoparken, focusing on its 11,000 inhabitants. Many of the people who live here have immigrated to Sweden during different periods. The area is also home to Karlstad University with its 16,000 students and 1,200 employees, and there is an infrastructure with a healthcare centre, pharmacy, primary school, shops and restaurants. Here, you will also find Karlstad Innovation Park, an innovation environment that constitutes a natural platform for an OpenDataLab.

A number of ‘pre-hackatons’ will be held during the spring in order to provide the basis and an outline of the issues for a major hackathon in autumn 2016. In the preparation process, it will be important to identify what type of open data and which key persons and meeting places are relevant to the residents of Kronoparken.

Expected results

 • Co-created welfare services (within healthcare)
 • Stronger innovation infrastructure in Kronoparken
 • O4C Kronoparken becomes a learning model
 • New meeting places across borders
 • A permanent OpenDataLab/FabLab in Kronoparken
 • Empowered inhabitants and participants

Report Hackathon for Health (in Swedish)

Presentation pre-hack and hackathon 2016

EU-jätteliten
Funded by the European Union

Projektinfo

Open4Citizens is a European Project under the Horizon 2020 Programme topic ICT-10-2015.
 • Status:
 • Tema:
 • Labbmiljö: Region Värmland
Tomas Edman
Tomas Edman
Coordinator Experio Lab

Open4Citizens

Empowering citizens to make meaningful use of open data.

Bakgrund

Den tekniska utvecklingen under de senaste decennierna har gjort det möjligt att samla en stor mängd data om varje del av vårt offentliga och privata liv. Inte många av oss vet att en stor del av dessa uppgifter är tillgängliga för alla. Många offentliga förvaltningar publicerar redan idag stora datamängder som skulle kunna användas i nya tillämpningar för att förändra människors sätt att leva.

Landstinget i Värmland medverkar genom Experio Lab i ett Horizon 2020-projekt som heter Open4Citizens (O4C) där sju länder deltar. O4C är ett design- och innovationsprojekt inom EU som pågår från 1 januari 2016 till 31 december 2018.

Inom O4C ska forskning och praktik undersöka potentialen för nya välfärdstjänster i skärningspunkten mellan teknisk utveckling, social innovation och nya affärer. Projektet utforskar glappet mellan innovationspotentialen i öppna data och medborgarnas förmåga att använda öppna data som resurs.

Experio Lab leder och koordinerar den svenska delen av projektet. Planering och genomförande av hackathon är en del av uppgiften, men det största arbetet handlar om att skapa en neutral och inkluderande plattform som lyckas samla många olika aktörer till ett gemensamt arbete.

Mål

Syftet med O4C är att öka medborgarnas medvetenhet om de möjligheter som öppna data ger och skapa en kultur för innovation inom området välfärdstjänster. I samtliga fem pilotplatser (Karlstad, Köpenhamn, Rotterdam, Milano och Barcelona) kommer projektet även att skapa fysiska och/eller virtuella platser, så kallade OpenDataLab eller Fablab. OpenDataLab ska vara en plats där medborgare med låg IT-kompetens men med konkreta problem eller goda idéer kan få hjälp att göra konkret verklighet av sina idéer.

O4C kommer att anordna två omgångar hackathon där medborgare, intressegrupper, myndigheter, IT-experter och lokala företag möts för att designa och utveckla nya tjänster tillsammans.

Genomförande

Karlstads hackathon kommer att använda designmetoder för att undersöka hur öppna data kan användas för att förbättra livskvalitet och förebygga välfärdsrelaterade sjukdomar som till exempel psykisk ohälsa, diabetes och fetma (metabolt syndrom).

Karlstads hackathon kommer att äga rum i stadsdelen Kronoparken med dess 11 000 invånare i fokus. Här bor många människor som har invandrat till Sverige under olika perioder, här ligger universitetet med sina 16 000 studenter och 1200 medarbetare och det finns en infrastruktur med vårdcentral, apotek, grundskola, butiker och restauranger. Här ligger också Karlstad Innovation Park, en innovationsmiljö som blir en naturlig plattform för ett OpenDataLab.

Ett antal ”pre-hackaton” kommer att genomföras under våren för att få fram underlag och problembeskrivning till ett större hackathon under hösten 2016. I förarbetet blir det viktigt att identifiera vilka öppna data och vilka nyckelpersoner och mötesplatser som är relevanta för invånarna i Kronoparken.

Förväntade resultat

 • Samskapade välfärdstjänster (inom vård och hälsa)
 • Stärkt innovationsinfrastruktur på Kronoparken
 • O4C Kronoparken blir en lärmodell
 • Nya mötesplatser över gränser
 • Ett permanent OpenDataLab/ FabLab på Kronoparken
 • Egenmakt för invånare och deltagare

Mer om projektet

Rapport Hackaton för Hälsa

Presentation pre-hack och hackaton 2016

EU-jätteliten
Funded by the European Union

Projektinfo

Open4Citizens is a European Project under the Horizon 2020 Programme topic ICT-10-2015.
 • Status: Pågående
 • Tema:
 • Labbmiljö: Region Värmland
Tomas Edman
Tomas Edman
Initiativtagare Experio Lab, koordinator