Med tjänstedesign utvecklades mödravården i Kramfors

En pop-up-vagina blev en av lösningarna för jämlik vård då ExperioLab samarbetade med designstudenter och Mittuniversitetet.

Bakgrund
Att ställa om till ett liv i ett nytt land är spännande – men också utmanande. Språk, myndighetsstöd och kulturella skillnader är några av de faktorer som påverkar den som nyligen landat i en helt ny kontext. I Kramfors, en kommun i mellersta Norrland, är inflyttningen av nyanlända stor och likt den enskildes utmaningar så ställs även vården inför nya prövningar. Bland annat påverkas mödravården där nära tre fjärdedelar av de blivande mödrarna är utlandsfödda och barnmorskorna upplever kommunikativa svårigheter i allt från rådgivning till tidsbokning. Konsekvenserna visar sig i uteblivna patientbesök, höga stressnivåer bland personalen och relaterade sjukskrivningar – en flereggad problematik som påverkar likväl medarbetare som medborgare.

Syfte
Det övergripande syftet är att skapa förutsättningar för jämlik vård samt utveckla kommunikation och stöd för gravida asylsökande och nyanlända inom Kramfors kommun.

Genomförande
Ramen för arbetet baseras på tjänstedesignmetodik och användardriven innovation i samspel med ett iterativt förhållningssätt. Det inledande arbetet utgjordes av observationer där projektledaren, iförd klinisk klädsel, följde barnmorskornas vardag under fyra veckor. En bred insamling av observationer formades till 16 utvecklingsuppslag, vilka i samråd med styrgruppen prioriterades ner till följande huvudområden att arbeta vidare med:

  • Preventivrådgivning
  • Mödravårdsprogram
  • Föräldrautbildning

I syfte att skapa underlag inför idéskissandet genomfördes intervjuer, kartläggningar, observationer och workshopstillfällen med bland annat barnmorskor, läkare, närstående, verksamhetsnära chefer och kvinnor i varierande åldrar. Därefter arbetades fysiska prototyper och visuella lösningsförslag fram, vilka genom återkommande interaktioner med användarna sakta kom att utvecklas till kompletta kommunikativa hjälpmedel. Under en tidsbegränsad period fick projektgruppen även stöd av utbytesstudenter från Mittuniversitetet industridesignutbildning och i skapandeprocessen har
SCA R&D Centre bistått med kunskap, material och verkstadsyta.

Resultat
Projektet lämnar vid handen ett antal grafiska, visuella och fysiska hjälpmedel som syftar till att stödja i kommunikationen mellan mödravården och dess intressenter. Exempel på ovanstående är:

  • Helkroppsdocka i A4-format med rörliga delar i syfte att visualisera den kvinnliga kroppen och hur olika preventivmedel används
  • ”Popup-vagina” – en fysisk modell av kvinnans könsorgan avsedd för användning i samband med rådgivning och utbildning
  • Digitalt och grafiskt info- och utbildningsmaterial till tidigare nämnda huvudområden

Allt material är framtaget med utgångspunkt i filosofin ”design för alla” som syftar till att det som tas fram kan nyttjas av så många användare som möjligt utan större anpassningar. Ett konkret exempel på detta är det värde som Ungdomsmottagningen ser i att nyttja materialet i samtal med unga. Vidare har hjälpmedlen fått ett varmt mottagande, både från medborgare och personal. Bland annat har samtliga kvinnoklinikerna i landet uttryckt en gemensam önskan om att få tillgång till materialet och inom Region Västernorrland är hjälpmedlen redan implementerade i verksamheten.

 

 

Uppdragsägare: Mödravården, Kramfors

Arbetsgrupp:
Tekmile Semra Sahin (projektledare och tjänstedesigner)
Cindy Trilsbeek (tjänstedesigner och grafisk designer, ExperioLab)
Tamara Abarzúa Valencia (grafisk designer, ExperioLab)
Eva van der Oever (industridesignstudent, Mittuniversitetet)
Anouk Masuy (industridesignstudent, Mittuniversitetet)

Litteratör: Pär Näslund, Utvecklare (enhet för Utveckling och Innovation)

Projektinfo

En pop-up-vagina blev en av lösningarna för jämlik vård då ExperioLab samarbetade med designstudenter och Mittuniversitetet.
  • Status: Slutfört
  • Tema: Kvinnors hälsa, Medarbetarinvolvering, Personcentrerad vård
  • Labbmiljö: Region Västernorrland
Cindy Trilsbeek
Cindy Trilsbeek
Tjänstedesigner