In for Care

For a developed collaboration between healthcare, family members, the voluntary sector and caretakers.

Background

Demographics in European countries are changing. The countries around the North Sea all have an ageing population and an increased need for healthcare at the same time as resources are limited. As a consequence, healthcare systems are changing in a direction in which civil society is given a more important role.

Today, 1.3 million Swedes have a close family member who needs care. Support for people caring for a family member is becoming more and more important and the development of new forms of collaboration between public healthcare and voluntary organisations is constantly evolving.

The In for Care project aims to explore how new forms of collaboration between the public sector, the private sector and civil society can provide answers to how increasing needs and demands can be met and how informal networks can be supported through new technology.

Goal

The project will develop the informal sector in healthcare and will be implemented in close collaboration with municipalities, patients, family members and voluntary organisations in Värmland. The ambition is to stimulate the public sector to increase demand for innovations and to generate new solutions that can develop public welfare services.

The potential is great both in terms of improved quality of life for patients and a more efficient use of healthcare resources. There is also the potential to provide family members and other volunteers with increased opportunities to support older people through increased knowledge, better tools and new forms of collaboration with the public healthcare system.

Implementation

In the project, the County Council of Värmland will focus on older people with multiple illnesses. It is a broad target group with a large spectrum of ailments and need for knowledge and support. It is also a patient group that uses a large proportion of healthcare resources today.

The three-year project is being implemented in collaboration with around ten organisations in Norway, Denmark, the Netherlands, Belgium, Scotland and Sweden. In Värmland, the County Council and the County Administrative Board are participating in the project.

Links

Follow the project via FacebookTwitter or the project website

Projektinfo

In for Care is an Interreg project within the EU programme North Sea Region Programme.
  • Status:
  • Tema:
  • Labbmiljö: Region Värmland
Olga Sabirova Höjerström
Olga Sabirova Höjerström
Service Designer

In for care

För ett utvecklat samarbete mellan vård, omsorg, anhöriga, frivilligsektor och vårdtagare.

Bakgrund

Demografin i de europeiska länderna förändras. Länderna runt Nordsjön har alla en åldrande befolkning och ett ökat behov av sjukvård och omsorg samtidigt som resurserna är begränsade. Som en konsekvens av detta förändras vård- och omsorgssystemen i en riktning där civilsamhället får en viktigare roll.

Idag är 1,3 miljoner svenskar anhöriga till en närstående med vård- eller omsorgsbehov. Anhörigstödet växer i betydelse och utvecklingen av nya samarbetsformer mellan offentlig vård och omsorg och frivilligorganisationer hittar hela tiden nya former.

Projektet In For Care syftar till att utforska hur nya samarbetsformer mellan offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle kan ge svar på hur ökade behov och efterfrågan kan tillgodoses och hur informella nätverk kan stärkas genom ny teknologi.

Mål

Projektet ska utveckla den informella sektorn inom vård och omsorg och genomförs i nära samarbete med kommuner, patienter, anhöriga och frivilligorganisationer i Värmland. Ambitionen är att stimulera offentlig sektor till att öka efterfrågan på innovationer och generera nya lösningar som kan utveckla de offentliga välfärdstjänsterna.

Potentialen är stor både när det gäller förbättrad livskvalitet för patienterna och ett effektivare nyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser. Det finns också potential att ge närstående och andra frivilliga ökade möjligheter att stödja äldre människor genom ökad kunskap, bättre verktyg och nya samarbetsformer med den offentliga vården och omsorgen.

Genomförande

I projektet kommer Landstinget i Värmland att arbeta med patientgruppen multisjuka äldre. Det är en bred målgrupp med ett stort spektra av åkommor och behov av kunskap och stöd. Det är också en patientgrupp som nyttjar en stor andel av hälso- och sjukvårdens resurser idag.

Det treåriga projektet genomförs i samarbete med ett tiotal organisationer i Norge, Danmark, Holland, Belgien, Skottland och Sverige. I Värmland deltar landstinget och länsstyrelsen i projektet.

Länkar

Följ projektet via FacebookTwitter eller projektets hemsida

Projektinfo

In For Care är ett interreg-projekt inom EU-programmet North Sea Region Programme.
  • Status: Pågående
  • Tema: Nära vård, Personcentrerad vård, Policy och kultur
  • Labbmiljö: Region Värmland
Olga Sabirova Höjerström
Olga Sabirova Höjerström
Tjänstedesigner