Höftprojektet – från fall till operation

För att på bästa sätt skapa ett jämlikt och regiongemensamt sätt att ta hand om patienter med misstänkt höftfraktur genomfördes ett uppdrag där patientens behov och samverkan inom vården blev fokus. Leveransen av det två år långa projektet blev ett visuellt och rörligt material som är lätt att förstå och använda för både patient och medarbetare. Detta för att möjliggöra bästa tänkbara vård och upplevelse för patienten.

Bakgrund

Vid misstänkt höftfraktur är det initiala omhändertagandet oerhört viktigt och ibland avgörande för ett gott slutresultat. I Region Västernorrland fanns ett antal olika arbetssätt för omhändertagande av patienter med misstänkt höftfraktur. Några fungerade riktigt bra, andra mindre bra. Detta gav framför allt en ojämlik vård, men även risker kopplade till att arbetssätten inte var helt synkade.

För att få bukt med detta så tog verksamhetschefen för Ortopeden kontakt med ExperioLab för att med tjänstedesign se över användarens behov och hur medarbetarna kan stötta dessa i ett nytt arbetssätt, beskrivet i ett styrdokument. Som beställaren själv uttrycker sig ”Vi ville göra det mer modernt och involvera patienterna”. Uppdraget var att ta fram ett gemensamt sätt att ta hand om patienten, öka jämlikheten i vården inom länet samt öka förutsättningarna för ett bra initialt omhändertagande av patienter med misstänkt höftfraktur.

Genomförande

Genom ”Höftprojekt – från fall till operation” som pågick i drygt 2 år involverade och intervjuade Experio Lab patienter (med erfarenhet av höftfraktur) samt medarbetare. Utifrån insikter om patientens behov utarbetades därefter förbättringsområden som tillsammans med personalen blev konkreta lösningar.

Det framkom under projektet, ett behov hos medarbetarna, att snabbt kunna få en överblick av vad som ska göras samt att patienterna upplevde tillgång till bra information som viktig och att därigenom kunna öka känslan av delaktighet.

I projektet involverades specialistvårdens olika avdelningar som tar emot patienter med misstänkt höftfraktur, från fall till operation; ambulansen, röntgen, akuten och ortopeden.

Resultat

Projektet resulterade i ett nytt gemensamt arbetssätt, visuellt beskrivet i ett häfte med informativa, lättillgängliga grafiska element som bidrar till snabb och enkel förståelse för patient och medarbetare.

Häftet ger möjlighet att på ett pedagogiskt sätt, visa och rita frakturen för patienten. Det går även att digitalt rita på android-telefoner, genom att ladda ner häftet från 1177.se. Patienten får på så sätt möjlighet att få tydlig information runt sin fraktur och vad som kommer ske, samt möjligheten att kunna skicka den vidare vid behov.

För personalen skapar häftet ett lättillgängligt sätt att enas runt det styrdokument som producerades parallellt med att det nya arbetssättet växte fram. Möjligheten att både introducera ny personal, samt påminna befintlig om det gemensamma arbetssättet har nu blivit enklare då det förutom häftet även finns en film som understryker de avgörande momenten för att det initiala omhändertagandet ska vara av högsta kvalitet och värde för patient.

Häftet och filmen finns på 1177.se så att alla har informationen lättillgänglig om olyckan skulle vara framme.

Efter ExperioLabs slutleverans fortsätter verksamheterna med att utbilda personalen och aktivt arbeta för att de ska använda de digitala lösningarna.


Kommentar från uppdragsgivaren:

“Att godkänna styrdokumentet blev bara en formalitet, något som vanligtvis brukar ta lång tid. Alla hade ju varit med och jobbat fram innehållet i det nya arbetssättet”

Kommentar från projektledaren:

“Till slut gick det upp ett ljus, jaha, det är vi som kan bestämma hur vi ska jobba, det är ingen chef som ska säga hur. Då släppte trycket och de var inte lika ‘fientliga’ mot förändringen!”

“Projektmedlemmarna blev ambassadörer efter att de förstått sitt ansvar och sin del. De fick ju själva vara med och forma sitt framtida arbetssätt”

Kommentar från kliniker:

“Vad lätt att förstå hur man ska samarbeta och göra rätt mellan våra olika avdelningar!”

 

 

Projektinfo

Ett utvecklingsprojekt där tjänstedesign varit metoden för att ta fram ett nytt arbetssätt som visualiserats i ett styrdokument och en film.
  • Status: Slutfört
  • Tema: Personcentrerad vård
  • Labbmiljö: Region Västernorrland
Cindy Trilsbeek
Cindy Trilsbeek
Tjänstedesigner