Första linjen

Ökad tillgänglighet till hjälp för barn och unga med psykisk ohälsa genom digitala och flexibla tjänster.

Bakgrund

”Många barn och unga med psykisk ohälsa upplever att de är brickor i ett spel, där någon annan sätter spelreglerna och flyttar deras pjäser.” Från Barnombudsmannens rapport Bryt Tystnaden 2014.

Under de senaste åren har det kommit många rapporter som pekar på att barn och ungdomars psykiska ohälsa tycks öka. Samtidigt söker och får långt ifrån alla som mår psykiskt dåligt hjälp. I takt med att den psykiska ohälsan ökar behövs nya interventioner inom hälso- och sjukvården som tar vara på det faktum att unga idag är ”digitalt infödda” och uppväxta i en tid där det digitala är en självklarhet.

Första linjen i Karlstadsområdet (Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil) startade i början av 2015 och vänder sig till barn och ungdomar i åldrarna 6-20 år med lindrig till måttlig psykisk ohälsa och/eller riskbruk. Verksamheten har ett delat ägarskap mellan landsting och kommun, för att minimera risken för luckor mellan olika verksamheter och ansvarsområden.

Experio Lab och Första linjen inledde sitt samarbete genom att delta tillsammans i ett hackaton under Digital Health Days sommaren 2014. Då väcktes idén att fortsätta samarbetet för att utveckla Första linjen i Karlstad.

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att med hjälp av användarinvolvering och designmetodik skapa förutsättningar för att bygga upp en Första linje-verksamhet som möter unga på deras villkor.

Mål i projektet har varit:

att utveckla digitala användarvänliga vårdtjänster tillsammans med digitalt infödda ungdomar
att utveckla nya arbetssätt och kompetensutveckling för vårdpersonal på Första linjen
En viktig utgångspunkt är att utnyttja kraften i att ungdomarna är ”digitalt infödda” genom att ta vara på deras mobila vanor av tjänster som är anpassade, flexibla och tillgängliga.

Genomförande

Projektet startade våren 2015 och pågick under hela 2016. Under våren 2015 genomförde Experio Lab en designutbildning med personalen på Första linjen där man provade olika designmetoder och verktyg för att öka intresset för och kunskaper om hur kan använda design i sitt utvecklingsarbete. Med start hösten 2015 drev ett designteam, bestående av tjänstedesigner och vårdpersonal, tillsammans ett gemensamt researcharbete för att identifiera ungas behov och beteenden. Analysarbetet pekade tydligt mot behovet av tidiga, förebyggande insatser för att öka kunskaperna om psykisk ohälsa och minska barriärerna till att söka hjälp.

Under 2016 låg fokus på idégenerering, prototypande och konceptutveckling tillsammans med unga. Arbetet resulterade i ett koncept för en webbtjänst som ska göra den första kontakten med verksamheten mer lättillgänglig och trygg. I augusti 2016 behövdes spetskompetens inom interaktionsdesign och mjukvaruutveckling för att ta prototypen vidare. Designbyrån Ocean Observations togs då in för att utveckla en beta-version av webbtjänsten.

I projektet har en rad olika aktiviteter genomförts som bidrar till ökad innovationsförmåga och kunskapsöverföring från Experio Lab till Första linjen.

Resultat

Webbtjänsten hurmårdu.nu som ger unga en enkel och lättillgänglig ingång till Första linjen och hjälper dem att på ett bekvämt sätt formulera sina bekymmer så att Första linjen snabbt och säkert kan erbjuda det stöd den unga behöver. Unga har varit delaktiga i utvecklingsprocessens alla delar, från kartläggning och prioritering av behov till idégenerering och konceptutveckling. Nästa steg är att implementera webbtjänsten i verksamheten samtidigt som den vidareutvecklas.

Länkar

Slutrapport Första linjen
Första linjen presentation

Projektinfo

I projektet deltar personal, patienter och närstående på jämlika villkor.
  • Status: Slutfört
  • Tema: Nära vård, Personcentrerad vård, Policy och kultur
  • Labbmiljö: Region Värmland
Olga Sabirova Höjerström
Olga Sabirova Höjerström
Tjänstedesigner