Baskurs i sexualkunskap för nyanlända ungdomar

Bakgrund

Ungdomsmottagningen har i uppdrag att arbeta utåtriktat med frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, samt psykisk hälsa för ungdomar i högstadie- och gymnasieålder. Det är ett komplement till skolans sex och samlevnadsundervisning.

Ungdomsmottagningen stod inför en ny utmaning när många nyanlända kom till Sverige 2015–2016 eftersom nyanlända ungdomar många gånger inte hade grundläggande kunskaper om kropp och kroppsfunktioner. De frågade till exempel: ”Vad är sex?”, ”Vad är mens?” Samtidigt fick vi feedback om att tolkar inte översatte det som personalen sa. Exempelvis kunde en tolk översätta ”samlag” med ”umgås”. Vissa gånger finns det inte några tolkar att tillgå, vilket gör att information blir mycket svår att få fram över huvud taget. Ungdomsmottagningen fick också många frågor av nyanlända ungdomar kring vad den svenska lagen säger; frågor som kan bygga på funderingar om huruvida samhällets lag är Guds lag, eller om Sverige är ett sekulariserat land där vi lever som individualister. Att förstår ungdomarnas normer och vad de kommer ifrån är avgörande för om vi kan bemöta dem på ett sätt där de öppnar för våra svenska värderingar.

Konsekvenserna av att inte känna till hur kroppen fungerar, hur de svenska lagarna fungerar och vilka rättigheter du har i Sverige kan bli ödesdigra och traumatiska för ungdomar och unga vuxna. Ungdomsmottagningen upplevde därför ett stort behov av att hitta ett sätt att nå ungdomarna för att sprida kunskap.

Mål

Syftet var att ta fram ett bildmaterial som stöttar medarbetarna på ungdomsmottagningen när de träffar nyanlända ungdomar för att informera om vad verksamheten erbjuder. En viktig del i uppdraget var att ha ett genomsyrande jämställdhetstänk gällande genus, sexuell läggning och etnisk tillhörighet. Bilderna syftar till att öka förståelsen i ett viktigt och känsligt ämne, ge stöd och trygghet till personalen i presentationssammanhang samt ge en så bred, saklig och korrekt redogörelse för grundläggande sexuell kunskap som möjligt.

Genomförande

En arbetsgrupp på ungdomsmottagningen intervjuade unga i den aktuella målgruppen och även medarbetare som försökte använda den befintliga informationen för utåtriktat arbete. Arbetsgruppen gjorde också studiebesök och tog del av hur andra ungdomsmottagningar i landet arbetade med detta. Efter omvärldsbevakningen sökte ungdomsmottagningen stöd hos Experio Lab i Region Västernorrland och tillsammans började vi utforma ett material som skulle passa i Västernorrland.

Bildmaterialet testades i omgångar med både svenska och nyanlända ungdomar. Ungdomarna kom med mycket feedback vilket bidrog till många förändringar i materialet. Ungdomarna observerades när de tittade på materialet så att olika reaktioner och känslor kunde upptäckas; vilka senare kunde diskuteras i gruppen. Ungdomarna fick ställa frågor och ge feedback på materialet under tiden och efteråt. Efter mötena med de nyanlända ungdomarna gjordes ytterligare förändringar och materialet bollades tillbaka till medarbetarna på ungdomsmottagningen.

Resultat

Resultatet är en flexibel materialbank där personalen kan sätta ihop en egen Power Point-presentation anpassat efter olika tillfällen; gruppsamtal och enskilda samtal, enstaka träffar och serier om flera träffar. Ambitionen med materialet är att det skall vara en hjälp för personalen på ungdomsmottagningen då de är ute och möter nyanlända ungdomar. Det är ett visuellt stöd som stöttar då personalen och ungdomarna inte pratar samma språk, och där tolkar inte översätter korrekt. Det visuella materialet ger utrymme att börja på en grundläggande nivå och att sedan ta samtalet vidare till en högre nivå. Materialet ses som ett levande dokument där ändringar kan göras utefter de behov som uppkommer.

 

Vad lagen säger om våld i hemmet

 

Hur befruktning går till

Exempel ur materialet. Illustrationerna har skapats av Sofie Gillstedt.

Projektinfo

Ett bildmaterial som stöttar medarbetarna på ungdomsmottagningen när de träffar nyanlända ungdomar. Materialet har tagits fram efter samtal med både svenska och nyanlända ungdomar.
  • Status: Slutfört
  • Tema: Kvinnors hälsa, Normkritik
  • Labbmiljö: Region Västernorrland
Sofie Gillstedt
Sofie Gillstedt
Tjänstedesigner i Experio Lab 2016–2018