Onskin

The future of 3D-printed wound dressing is green.

Background

Onskin is a collaboration project between healthcare, academic researchers and companies that came about through a conversation between a plastic surgeon at Sahlgrenska University Hospital and a professor in biochemistry from Chalmers University of Technology, who discussed the possibilities of creating 3D-bioprinted wound dressings made of nanocellulose, a material that is biocompatible with the human body. Wounds that are difficult to heal account for high costs in healthcare and lead to a great deal of suffering for the patient.

Goal

To map the needs in relation to wound healing following skin grafts and, based on this, create a prototype of wound dressing made from nanocellulose.

Implementation

The project started with a needs study where clinical observations as well as interviews with staff and patients were conducted to identify the patients’ needs with regard to wound healing and everyday life. The study went on for six months and resulted in a requirement specification, followed by idea generation and concept development. After that, it was time to hand over the requirement specification as well as illustrated concepts to university students studying materials, materials chemistry and product development, for development of the presented concept. Service designers and service users were there along the way to ensure that the identified needs were met.

Result

The project is still active and has along the way led to results and valuable experiences.

 • A promising concept consisting of four parts that can be 3D-printed according to the shape and need of a specific wound is under development.
 • A broad approach during the needs study meant that further basic needs for improved wound healing emerged, for example, greater ability to make the right diagnosis at an early stage. This was developed further in other contexts.
 • The development phase of the concept went well, thanks to the variety of expertise within the group – from technology experts to service designers and service users.

Links

Read Bioinnovation’s article about the project https://www.bioinnovation.se/nyheter/onskin-skapar-skraddarsydda-forband-med-3d-printad-nanocellulosa-2/

Projektinfo

 • Status:
 • Tema:
 • Labbmiljö: Västra Götalandsregionen

Onskin

Framtidens 3d-printade sårförband kommer från skogen.

Bakgrund

Onskin är ett samverkansprojekt mellan vård, akademi och företag som uppkom i samtal mellan plastikkirurg på Sahlgrenska och professor i biokemi från Chalmers som diskuterade möjligheterna att skapa 3d-bioprintade sårförband av nanocellulosa, ett material som är biokompatibelt med människokroppen. Svårläkta sår står för stora kostnader inom sjukvården och leder till mycket lidande för patienten.

Mål

Att kartlägga behov som finns i samband med läkning av sår vid hudtransplantationer och utefter detta skapa en prototyp av sårförband tillverkat av nanocellulosa.

Genomförande

Projektet inleddes med en behovsstudie där observationer på klinik samt intervjuer med personal och patient genomfördes för att kartlägga patientens behov med avseende på sårläkning och vardagsliv. Studien pågick under ett halvår och resulterade i en kravspecifikation, för att sedan följas av idégenerering och konceptutveckling. Efter det var det läge att lämna över kravspecifikation, samt illustrerade koncept till exjobbare inom material, materialkemi samt produktutveckling för utveckling av det koncept som tagits fram. Tjänstedesigners och behovsägare fanns med längs vägen för att se till att de behov som identifierats skulle tillgodoses.

Resultat

Projektet pågår ännu, men har längs vägen gett resultat och lärdomar.

 • Ett lovande koncept bestående av fyra delar som kan 3d-printas efter form och behov av ett specifikt sår är under utveckling.
 • En bredare ansats under behovsstudien gjorde att ytterligare grundläggande behov för förbättrad sårläkning uppkom, bland annat förbättrad möjlighet att ställa rätt diagnos i ett tidigt skede. Detta togs vidare i andra sammanhang.
 • Konceptutvecklingsfasen gick bra, mycket tack vare spridda kompetenser i gruppen – Från teknikspecialister till tjänstedesigner till behovsägare.

Länkar

Läs bioinnovations artikel om projektet här https://www.bioinnovation.se/nyheter/onskin-skapar-skraddarsydda-forband-med-3d-printad-nanocellulosa-2/

Projektinfo

 • Status: Pågående
 • Tema:
 • Labbmiljö: Västra Götalandsregionen