Projektet Närmare! har avslutats. Webbplatsen ligger kvar här tills vidare men innehållet uppdateras inte.

I Eskilstuna pågår ett pilotprojekt med fokus på personer med komplex problematik, hög grad av social utsatthet och psykisk ohälsa. Behoven är omfattande och kräver ofta insatser från kommunen, regionen, omsorgen och vården – aktörer som inte har rutiner för att samverka tillräckligt bra.

Liksom de flesta av piloterna i Närmare! så har även piloten i Sörmland flera parallella utmaningar. Att erbjuda jämlik vård är en självklarhet men för de med komplex problematik är det svårare för alla inblandade. Det är betydligt svårare för de med en problematik som kan göra det svårt att efterfråga rätt saker eller ibland ens förstå information från till exempel vårdcentralen.

Marie Skoghill är biträdande områdeschef på Eskilstuna kommun, vård- och omsorgsförvaltningen och ansvar för särskilda boenden enligt LSS, för personer med funktionsnedsättning.

– Vår pilot går ut på att gemensamt försöka hitta bättre arbetsformer för att samverka kring personer med komplex problematik och som har behov av stöd och insatser från både regionen och från kommunen. Utmaningarna är att det är väldigt många olika parter som ska samarbeta ha samma synsätt och målbild om hur det är bäst att jobba.

Kristina Boström är biträdande verksamhetschef på psykiatriska kliniken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

– Vi har en vision hur vi skulle vilja jobba med den här gruppen och där har vi har hjälp av designteamet att identifiera målgruppens behov. Vi har haft workshops med brukarföreningar och även brukare och närstående där vi har undersökt vad som varit bra i kontakterna med vården och med kommunen? Vad har varit mindre bra? Och hur skulle det vara om man fick önska?

Piloten i Sörmland startades upp redan i våras men först efter sommaren kom framförallt Hanna och Kajsa från designteamet med i arbetet. Kristina kommenterar möjligheten att få extern designkompetens till projektet.

– I och med att vi redan hade påbörjat vår process, så funderade vi på vad de kan hjälpa till med om de skulle känna igen vår process vilket de inte gör från början. Men jag tänkte att de dels skulle hjälpa oss att paketera projektet snyggt, och dels också vara ett stöd för oss i utvecklingsprocessen, utifrån tjänstedesign.

I arbetet med att hitta nya arbetssätt vill man utgå från brukares, anhörigas och personalens behov vilket kräver en djupare förståelse innan man arbetar fram nya lösningar. Den gedigna genomgången om brukarens upplevelse är något som designteamet gjort på ett sätt de inte skulle kunna ha gjort på egen hand.

Kajsa från designteamet kommenterar de initiala förväntningarna och att de kanske förändras lite allteftersom.

– Initialt var fokus att ta in brukarperspektivet när man försöker hitta en ny samverkansmodell kring personer med komplex problematik. Och att i det här då kunna jobba med tjänstedesignmetodiken för att ta in brukarperspektivet och hitta ett sätt att jobba för att samverka. Allteftersom har vi insett att det handlar om både brukarens och personalens upplevelse. Fokus har faktiskt legat mycket på att förstå personalens perspektiv i varför samverkan brister idag och identifiera insikter om varför det brister i nuläget, och var vill vi nå.

– Man kanske har andra utmaningar än vad man tänkte från början. Och jag tror att vi fortfarande försöker förstå hur vi kan bidra som designers på bästa sätt. Jag tar med mig det här med små förflyttningar och vad vi kan bidra med allteftersom.

Arbetet har kommit igång ordentligt och mycket fokus har lagts på samverkan och brukarperspektivet. När det gäller samverkan finns problem med ansvarsförskjutning, informationsglapp och långa ledtider.

När det gäller brukarperspektivet har problemen handlat om lång väntan, förvirring och otrygghet och just otrygghet är något som kan upplevas ännu mer när man förändrar processer.

Kajsa förklarar vad som gjorts för att förbättra både samverkan och brukarperspektivet.

– Vi håller på att tillsammans med arbetsgruppen ta fram en service blueprint, som har flera syften. Ett är att skapa samsyn kring den nya samverkansmodellen och där kan det underlätta med visuella verktyg för att se till att vi inte pratar om olika saker. Det andra syftet är att påminna om brukarperspektivet, genom man följer patienten genom processen.

Vad som väntar framöver är en tredje workshop där designteamet presenterar en tjänstekarta de utvecklat och en plan för att genomföra tester.

Sammanfattning av arbetet hittills

April

  • Projektuppstart.

Maj

  • Uppstart för Närmare!

Juni

  • Workshop 1. Brukarperspektiv.

Augusti

  • Designteamet kopplas till projektet.

September

  • Intervjuer med personal.
  • Coachning inför intervjuer med brukare.
  • Påbörjat arbetet med prototyper.

Oktober

  • Workshop 2. Samskapa modeller för samverkan. Framtidsvisioner.

November

  • Förberedelser inför workshop 3.