Projektet Närmare! har avslutats. Webbplatsen ligger kvar här tills vidare men innehållet uppdateras inte.

Bakgrund

Det råder en samsyn att vården behöver bli nära och personcentrerad vilket kommer innebära stora förändringar i hur sjukvården organiseras framöver. Denna förändring kommer med utmaningar men också med möjligheter för patienter/brukare och närstående, särskilt de med långvariga vårdbehov. Möjligheterna är bland annat bättre bemötande, personligt anpassad vård, mer delaktighet i sin egen vård och totalt sett mer upplevd hälsa.

Svensk sjukvård har utvecklats på ett sätt där stora organisationer fokuserat på det som är effektivt för dem själva i första hand och som en konsekvens har medarbetare och patienter/brukare kommit i andra hand. Patienter/brukare får god vård medicinskt sett, men är inte tillräckligt nöjda med bemötande, delaktighet, kontinuitet och tillgänglighet. Det finns också brister när det gäller jämlik vård där socioekonomisk bakgrund, kön, åldersgrupp och var man bor påverkar vårdens kvalitet.

Svensk sjukvård står sig väl i jämförelse med andra länders sjukvård, men trenden går åt fel håll och av allt att döma kommer vårdbehoven bli större framöver. För att möta dessa utmaningar krävs ett radikalt nytänkande när det gäller utformningen av framtidens sjukvård.