Om oss

Vi är en del av Landstinget i Värmland som involverar personal, patienter och närstående för att tillsammans utforma vårdtjänster som skapar värde i människors vardag. Design är det verktyg och förhållningssätt som vi använder.

Vårt uppdrag är att vara en utforskande och lärande verksamhet som stödjer hälso- och sjukvården i att möta de utmaningar och behov av transformation som vård- och omsorgssektorn står inför.

Vad vi gör

Experio Lab genomför projekt och bygger innovationsförmåga tillsammans med verksamheten, med fokus på patientens bästa väg genom vården. Vi rustar vårdpersonal med designverktyg för att kontinuerligt involvera patienter i verksamhetsutvecklingen.

Vi experimenterar fram nya sätt att utforma vårdens tjänster genom att kombinera patienternas upplevelser mer personalens erfarenhet. Vårt mål är att bidra till en utveckling av vårdtjänster som upplevs som värdefulla av patienten.

Vår historia

Hösten 2013 invigde Landstinget i Värmland Experio Lab. Startskottet var det Vinnova-finansierade projektet Testbädd patientnära tjänsteinnovation som pågick från 2013 till 2016. Uppdraget var att skapa möten mellan vård och design och att utveckla en plattform för innovation, forskning och utveckling.

Projektet leddes av Landstinget i Värmland och genomfördes i nära samarbete med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), med kopplingar till och stöd från Stiftelsen svensk industridesign (SVID) samt Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet.

Experio Lab etablerade sig på kort tid som en aktör med kunskap om och erfarenheter av hur man integrerar resursen patient i utvecklingen av vård och hälsa. Det skapade en efterfrågan på Experio Lab som modell för tjänsteinnovation och patientinvolvering och som partner i forskningsprojekt, både nationellt och internationellt.

Genom att involvera användarna och skapa en arena för användardriven verksamhetsutveckling och innovation har vi kunnat bidra till både kulturförändring och förändrade arbetssätt.

Under de drygt tre år som Experio Lab har funnits har mer än 20 projekt genomförts tillsammans med vårdpersonal och patienter. Några konkreta resultat är minskad smittspridning genom förbättrad handhygien, färre fel i provtagning i den preanalytiska fasen och bättre tillgänglighet till vård för unga med psykisk ohälsa.

Idag

Landstinget i Värmland har haft modet att satsa på något outforskat, att med tjänstedesign och användarinvolvering som verktyg utveckla vården som tjänst. Satsningen kallas för Experio Lab.

Sedan 1 januari 2017 är Experio Lab en permanent verksamhet inom Landstinget i Värmland. Målet är att i samverkan med andra landsting och andra aktörer stödja och skapa förutsättningar för en mer användardriven utveckling av vården.

Experio Lab samarbetar med Landstingen i Västernorrland, Landstinget Sörmland, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting och Landstinget i Kalmar län. Målet är att utveckla labbmiljöer inbäddade i vårdens egna verksamheter.

Landstinget i Värmland med Experio Lab har fått uppdraget att ha en koordinerande roll för att de olika lab-miljöerna ska dela kompetenser, resurser och uppdrag och tillsammans bygga ny kunskap.

Forskning, utveckling och innovation

Tjänstedesign blir en allt viktigare kompetens för att förnya samhällets välfärdstjänster. Landstinget i Värmland deltar genom Experio Lab aktivt i nationella och internationella nätverk och samarbetar med forskare inom tjänstedesign och tjänsteinnovation. På så sätt bidrar vi till forskning, utveckling och innovationer inom områden där design möter vård. I nuläget är ett 10-tal doktorander och forskare från olika universitet och kunskapsområden knutna till Experio Lab.

Ett exempel är det EU finansierade doktorandprojektet SDIN (Service Design for Innovation) som syftar till att bygga upp en forskningsplattform inom området tjänstedesign och tjänsteinnovation genom ett europeiskt nätverk av 9 doktorander knutna till olika universitet i Europa. Ett annat exempel är EU-projektet Open4Citizens som ska utveckla tjänsteinnovationer i samverkan mellan medborgare, vårdens personal och företag.

Comments are closed.