Kroniskt engagerad

Medskapande patienter för en förbättrad vård.

 
Mål

Syftet med projektet ”Kroniskt engagerad” är att genom tjänsteinnovation med hjälp av designmetoder skapa goda exempel för hur vården av patienter med kroniska sjukdomar kan bedrivas med en högre grad av medskapande för radikalt förbättrad vård, följsamhet till nationella riktlinjer och tidig upptäckt. Projektet drivs inom ramen för ett Regeringsuppdrag, ”Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar”. Strategin syftar till att utveckla vården för personer med kronisk sjukdom och därmed skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar, effektiv och jämlik hälso- och sjukvård i Sverige.

Genomförande

Projektet genomförs i samverkan mellan Landstinget i Sörmland och Landstinget i Värmland och personal och patienter vid vårdcentralerna City Eskilstuna och Vårdcentralen Kronoparken i Karlstad. I uppstartsfasen av projektet har namnet ”Kroniskt engagerad” valts för att beskriva ambitionen att bygga upp ett permanent engagemang och delaktighet. Landstinget Sörmland och Landstinget i Värmland vill utvidga och förstärka patientens och närståendes medskapande och därmed också personcentreringen i vården med hjälp av olika former av design- och tjänsteinnovationsmetoder. Det är förändringsmetoder som tar sin utgångspunkt i patientens perspektiv och livsförutsättningar.

Du kan läsa mer om projektet och hur det utvecklas på kronisktengagerad.se.